Forvaltning av de statlige kongelige eiendommer

De statlige kongelige eiendommer eies av staten og er stilt til H.M. Kongens disposisjon. Statsbygg har et delt forvaltningsansvar med Det kongelige hoff for eiendommene.

De statlige kongelige eiendommer er

Eiendommene eies av staten, og er stilt til H.M. Kongens disposisjon, slik det er definert i Moderniseringsdepartementet St. prp. nr 1 (2004-2005).

Statsbygg har et delt forvaltningsansvar med Det kongelige hoff for eiendommene. Ansvarsdelingen er nedfelt i egen forvaltningsavtale, hvor Statsbygg er ansvarlig for ytre bygningsmessig vedlikehold, samt byggemeldingsplikte tiltak (både utvendige og innvendige). Midler til forvaltning, drift og vedlikehold og rehabiliteringstiltak av bygningsmassen som Statsbygg er ansvarlig for, bevilges over Statsbyggs budsjettkapittel 1581.

Bygdø kongsgård
Eiendommen Bygdø Kongsgård er på ca 3000 mål, og omfatter nesten 2/3 av Bygdøy. Eiendommen består av dyrket mark, skog og naturområder, og en variabel og mangfoldig bygningsmasse. Siden reformasjonen har eiendommen vekslet med å være i statlig og privat kongelig eie. I 1905 ble H.M. Kongen gitt disposisjonsrett til eiendommen. Nesten 100 år etter, i 2004, frasa H.M. Kongen seg disposisjonsretten til kongsgården, unntatt hovedhuset og Oscarshall. Staten inngikk forvaltningsavtale med Norsk folkemuseum om drift av mesteparten av eiendommen. En vesentlig forutsetning var at gårdsdriften ble videreført, og at tilgjengelighet for allmennheten skulle opprettholdes og styrkes. Statsbygg forvalter kyststripen fra Paradisbukta inn til Bestumkilen. Statsbygg har også ansvar for vedlikehold av bygningsmassen, som utgjør mer enn 50 bygg i stort og smått.