Energiløsninger i Regjeringsbygg 6

Reduksjon av energibruken i bygg er et viktig virkemiddel for å redusere de menneskeskapte klimautslippene. Et redusert energiforbruk vil bidra til at andelen energi fra fornybare kilder kan øke i forhold til bruk av fossile kilder.

I klimaforliket regjeringen har inngått med de fleste opposisjonspartiene på Stortinget har man blitt enige i om at offentlige nybygg så langt det er praktisk mulig må overgå de til enhver tid gjeldende energikrav. Den prosjekterte løsningen for Regjeringsbygg 6 (R6) ligger godt under kravene i teknisk forskrift (TEK 07) som setter maksimumskrav for energibruk i kontorbygninger.

R6 prosjektet består av tre bygg: Teatergata 9, som vil være et nybygg; Keysers gate 6, som i dag er et råbygg; og Keysers gate 8, som er det gamle bygget til Statens pensjonskasse. Sistnevnte ble opprinnelig oppført i ny renessansestil over tre etasjer i 1899. Bygget skal behandles som fredet, og fredningen omfatter utvendig fasade i alle etasjer og interiør i deler av bygget. Bygget oppgraderes til høyverdig kontorstandard i samråd med Riksantikvaren.

Prosjektet ble vedtatt i 2007 og i arbeidet med prosjektet er det lagt inn en rekke krav og mål knyttet til miljø som for eksempel: lavt energibehov godt under maksimumsgrensen for kontorbygg, material- og produktvalg med strenge krav til dokumentasjon av miljøegenskaper og oppfølging i alle faser av prosjektet og avfallshåndtering der målet er å redusere mengden og håndtere avfallet på en miljøriktig måte. 

Miljøarbeid i en byggeprosess er ikke statisk. Derfor har Statsbygg arbeidet med miljøtiltak og energibruk gjennom hele prosjektet. For eksempel er det prosjekterte netto energibehovet per januar 2010 for Teatergata 9; 127,2 kWh/m2. Dette er om lag 23 prosent under maksimumskravet i teknisk forskrift, og tilsvarende for Keysers gate 6; 129,6, som er om lag 21,5 pst under. Dette er om 8 % lavere enn de opprinnelige energimålene.

Les mer om  Regjeringsbygg 6 (R6)