Forvaltning av statens eiendommer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret for eiendommene som inngår i den statlige husleieordningen.

Per i dag utgjør eiendomsmassen ca. 2,6 mill. m² og fordeler seg på ca. 2 300 bygninger i Norge (inkludert Svalbard) og ca. 170 bygninger i utlandet, som i hovedsak benyttes av utenrikstjenesten. Eiendomsmassen består for øvrig av høgskoler, tinghus, kulturbygg, vei- og trafikkstasjoner, kongelige eiendommer og andre såkalte formålsbygg. Nærmere oversikt over eiendomsmassen finner du på nettsidene til Statsbygg.

Statsbygg, som er en statlig forvaltningsbedrift underlagt KMD, tar hånd om forvaltning, drift og vedlikehold. Arbeidet skjer dels ved bruk av  egne ansatte med inngående kjennskap til eiendommene, og dels ved kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester i markedet.

Husleieordningen i staten ble innført i 1992 og innebærer at Statsbygg inngår leieavtale med de enkelte statlige virksomhetene for de lokalene de disponerer.   Et av formålene er å stimulere til en effektiv utnyttelse av eiendommene  ved at virksomhetene kan tilpasse og prioritere sin bruk av lokaler opp mot andre behov. I tillegg skal ordningen bidra til at det settes av tilstrekkelig midler til drift og vedlikehold av eiendommene. Husleieordningen har slikt sett vært et viktig virkemiddel for  å kunne vedlikeholde bygningene som inngår i ordningen på en forsvarlig måte.

Disse eiendommene har en betydelig økonomisk og kulturell verdi. Det er derfor av  stor betydning at eiendomsmassen bevares og utvikles på en forsvarlig  måte. I tillegg skal eiendomsmassen til en hver tid være best mulig tilpasset behovene til de statlige virksomhetene. Som en viktig del av eiendomsforvaltningen foretas det derfor løpende utvikling, rehabilitering, annen tilpasning og kjøp og salg for å legge til rette for dette.