Kulturminnevern i statlige bygninger

Mange statlige bygninger har høy kulturhistorisk verdi. Det kan være bygninger som har vært åsted for viktige hendelser i nasjonens historie, som huser sentrale institusjoner, som er godt bevarte representanter for en bygningshistorisk epoke, eller som på annen måte forteller en viktig del av den norske stats og vår felles historie.

Gjennom statlige landsverneplaner er en rekke av disse bygningene dokumentert og vernet. Du kan lese mer om landsverneplaner på Riksantikvarens hjemmeside.

Statsbygg forvalter mange viktige kulturminner. Dette kan du lese mer om på Statsbyggs nettsider.