Etater

Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltningen og departementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Riksantikvaren har ansvar for å gi faglige bidrag til departementets arbeid med kulturminnevern som en integrert del av miljøvernpolitikken. RA har også en rådgivende funksjon overfor annen offentlig forvaltning, allmennheten og næringslivet. I saker der RA utøver myndighet etter særlov, skal både kulturminnefaglige og andre samfunnsmessige hensyn legges til grunn for avgjørelsene.

Ansvaret for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført ligger i Riksantikvaren som i denne sammenheng har et overordnet ansvar for fylkeskommunenes, forvaltningsmuseenes, Sysselmannens og Samisk kulturminneråds arbeid som regionale kulturminnemyndigheter. Riksantikvaren skal gjennom tilretteleggings- og stimuleringstiltak bidra til at kommunene tar nødvendig hensyn til kulturminner og kulturmiljøer som viktige elementer og ressurser i sine omgivelser.

Riksantikvaren skal sikre kulturminner og kulturmiljøer som viktige kunnskapsopplevelses-, og bruksverdier, foruten å bidra til å gi premisser for en bærekraftig bruk av natur- og kulturminneressursene i et samfunn i stadig endring. Målet må være at endring bør skje på en måte som gir minst mulig tap av kulturminneverdier.

Hovedstrategier for å nå målene er å:

  • sikre at kulturminner og kulturmiljøer brukes og forvaltes slik at verdiene bevares og aktiviseres som bidrag til en bærekraftig utvikling
  • påse at vernet av kulturminner og kulturmiljøer har stor geografisk, sosial, etnisk og tidsmessig bredde
  • sikre at kulturminner og kulturmiljøer gir premisser for bruk av arealer og for utformingen av steder og aktuelle anleggs-, ombyggings- og utbyggingstiltak
  • delta i internasjonalt samarbeid for å bidra til å sikre kulturelle rettigheter, utveksle kunnskap og etablere kulturminnevern som en viktig del av et sektorovergripende miljøvern

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.ra.no/