Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktoratet for kulturmiljøforvaltningen og Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturmiljø.

Riksantikvaren sikrer gode kunnskapsgrunnlag og gir faglige innspill til departementets arbeid med kulturmiljø som en integrert del av klima- og miljøpolitikken.

Riksantikvaren er vedtaksmyndighet for fredninger, og klageinstans for vedtak som er gjort av regional kulturmiljøforvaltning. I plansaker har Riksantikvaren innsigelsesmyndighet.

Riksantikvaren har også ansvar for å bistå kulturmiljøforvaltningen i fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og kommunene med veiledning og oppfølging innen kulturmiljøområdet.

Direktoratet utvikler digitale tjenester og forvalter data som sikrer en enhetlig kulturmiljøforvaltning.

Riksantikvaren skal også legge til rette for at verdensarvområdene, som Røros, Vega og Bryggen i Bergen, utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturmiljøforvaltningen.

Direktoratet legger til rette for verdiskaping og bærekraftig bruk av kulturmiljø, og er pådriver og rådgiver for bruk av kulturminner og kulturmiljøer som ressurs i by- og stedsutvikling for å skape gode bymiljøer med kvalitet.

Direktoratet setter kulturmiljøpolitikken ut i livet gjennom de tre nasjonale målene:

  • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø
  • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging
  • Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.ra.no/