Kulturmiljø- og polaravdelingen

Avdelingen har hovedansvar for strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljø. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsarv, fartøy, kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Avdelingssekretariatet har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar avdelingssekretariatet i etatsstyringen av Riksantikvaren og Kulturminnefondet. I tillegg koordinerer avdelingssekretariatet administrative saker på vegne av hele avdelingen.

 • Areal- og regelverkseksjonen

  Seksjonen arbeider med anvendelsen av lov og regelverk på kulturmiljøområdet i ulike arealsaker. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med ny kulturmiljølov, regelverk knyttet til Kulturminnefondet, annet lov- og regelverk som påvirker kulturmiljø, og for ivaretakelse av kulturmiljø i alle typer arealsaker og i ulike planprosesser, og for retningslinjer og veiledning på området. Seksjonen jobber med arkeologi, bygninger og anlegg, fartøyvern, samisk og minoriteter, polarsaker.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Jan Mathys Truyen

 • Kulturmiljø- og samfunnsseksjonen

  Seksjonen arbeider med sammenhengen med kulturmiljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med kunnskapsutvikling, kulturmiljøstatistikk/miljødata, bymiljø- og stedsutvikling, frivillige organisasjoner og samarbeidsflatene kulturarv/naturarv/landskap og friluftsliv samt en bred internasjonal portefølje (Unesco/verdensarv, EU/EØS/Europarådet og nordisk kulturmiljøsamarbeid). Innenfor departementsfellesskapet har seksjonen ansvar for samarbeidsområder som museum (KUD) og kirker/kulturhistorisk verdier (BFD).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Berit Halvorsen

 • Polar- og nordområdeseksjonen

  Seksjonen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polarområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, etatsstyring av Norsk polarinstitutt, Svalbard miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen