Kulturmiljø- og polaravdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturmiljø og for klima og miljø i polar- og nordområdene. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond samt eieransvaret for Kings Bay AS.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Avdelingssekretariatet har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar avdelingssekretariatet i etatsstyringen av Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond. I tillegg koordinerer avdelingssekretariatet administrative saker på vegne av hele avdelingen.

 • Areal- og regelverkseksjonen

  Seksjonen arbeider med anvendelsen av lov og regelverk på kulturmiljøområdet i ulike arealsaker. Seksjonen har ansvar for utviklingen av ny kulturmiljølov, regelverk knyttet til Kulturminnefondet, annet lov- og regelverk som påvirker kulturmiljø, og for ivaretakelse av kulturmiljø i alle typer arealsaker og i ulike planprosesser, og for retningslinjer og veiledning på området. Seksjonen jobber med arkeologi, bygninger og anlegg, fartøyvern, samisk og minoriteter, polarsaker.

  Fung. avdelingsdirektør Hege Skalleberg Gjerde

 • Kulturmiljø- og samfunnsseksjonen

  Seksjonen arbeider med sammenhengen mellom kulturmiljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med kunnskapsutvikling, kulturmiljøstatistikk/miljødata, bymiljø- og stedsutvikling, frivillige organisasjoner og samarbeidsflatene kulturarv/naturarv/landskap og friluftsliv samt en bred internasjonal portefølje (Unesco/verdensarv, EU/EØS/Europarådet og nordisk kulturmiljøsamarbeid).

  Avdelingsdirektør Berit Halvorsen

 • Polar- og nordområdeseksjonen

  Seksjonen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polar- og nordområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av klima og miljø på Svalbard, etatsstyring av Norsk Polarinstitutt, Svalbards miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmesteren på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS og Bjørnøen AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.

  Avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen