Klimaavdelingen

Avdelingen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid innenfor klimaområdet. Avdelingen har også ansvar for lokal luftkvalitet, og et overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen har ansvar for Klimaavdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet samt vedlikehold og videreutvikling av styringsarbeid. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av Klimaavdelingen.

  Underdirektør Wenche Hokholt Olafsen

 • Analyse- og virkemiddelseksjonen

  Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, herunder utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og koordinerer arbeidet med EUs forsterkede klimaregelverk («Klar for 55»-pakken) og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med rapportering, herunder rapportering etter klimaloven, og arbeidet med å koordinere faggrunnlag for utvikling av klimapolitikken. Seksjonen har ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS).

  Avdelingsdirektør Anne Gislerud

 • Fornybarseksjonen

  Seksjonen har ansvar for arbeid med bioenergi i form av biomasse, biodrivstoff og biogass, og avdelingens arbeid med å redusere utslipp og øke karbonopptaket innenfor skog og arealbruk, jordbruk og bygg. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med fornybar kraftproduksjon og energieffektivisering. Tverrgående oppgaver som klimaforskning og koordinering av departementets arbeid med FNs klimapanel inngår også i seksjonens oppgaveportefølje. Av egne virkemidler har seksjonen ansvar for omsetningskravene for biodrivstoff, oljefyrforbudet og skogplanting på nye arealer.

  Avdelingsdirektør Are Lindegaard

 • Transport- og lokalmiljøseksjonen

  Seksjonen jobber med ulike tiltak og virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner og miljøvennlig omstilling av transportsektoren (veitrafikk og luftfart), herunder økt bruk av miljøvennlige transportmidler og renere kjøretøy, infrastrukturspørsmål m.m. Seksjonen har koordineringsansvar for det nasjonale arbeidet med klimatilpasning, og har etatsstyringsansvaret for Meteorologisk Institutt (MET). Videre har seksjonen overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftkvalitet. Seksjonen har også ansvar for klimaarbeid i kommunene og vurderer innsigelsessaker etter plan- og bygningsloven på områdene klima og lokal luftkvalitet.

  Avdelingsdirektør Anders Andgard

 • Utviklings- og finansieringsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for arbeid innen miljø og utvikling. Seksjonens arbeidsområder inkluderer bilateralt klima- og miljøsamarbeid med Kina, India og Sør-Afrika, grønn økonomi initiativer i utviklingsland, samt ansvar for statens kvotekjøpsprogram og utvikling av internasjonale markedsmekanismer, klimafinansiering og kortlivede klimaforurensere.

  Avdelingsdirektør Guri Storaas