Klimaavdelingen

Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

 

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet, Meteorologisk Institutt og Enova. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av hele avdelingen.

  Seksjonsleder: Underdirektør Wenche Hokholt Olafsen

 • Analyse- og virkemiddelseksjonen

  Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, herunder utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen bidrar også i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltaksanalyser. Styringsansvaret for Enova ligger i AV-seksjonen. Seksjonen har ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anne Gislerud

 • Fornybarseksjonen

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering. Dette inkluderer blant annet fornybar kraftproduksjon og kraftnett, samt bioenergi i form av biomasse, biodrivstoff og biogass. Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med å redusere utslipp og øke karbonopptaket innenfor skog og arealbruk, jordbruk og bygg. Tverrgående oppgaver som klimaforskning, grønn konkurransekraft, miljøteknologi og innovasjon inngår også i seksjonens oppgaveportefølje.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Are Lindegaard

 • Transport- og lokalmiljøseksjonen

  Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy. Videre har seksjonen ansvar for arbeid med klima i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning, og overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftkvalitet. Seksjonen har også ansvar for innsigelsessaker på klima og lokal luftkvalitet, og etatsstyringsansvaret for Meteorologisk Institutt (MET).

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Vidar Vik

 • Utviklings- og finansieringsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for arbeid innen miljø og utvikling. Seksjonens arbeidsområder inkluderer bilateralt klima- og miljøsamarbeid med Kina, India og Sør-Afrika, grønn økonomi initiativer i utviklingsland, samt ansvar for statens kvotekjøpsprogram og utvikling av internasjonale markedsmekanismer, klimafinansiering og kortlivede klimaforurensere.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Guri Storaas