Transport- og lokalmiljøseksjonen

Seksjonen har overordnet ansvar for politikkutvikling som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, herunder økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy. Videre har seksjonen ansvar for arbeid med klima i kommunene og nasjonalt arbeid med klimatilpasning, og overordnet ansvar for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftkvalitet. Seksjonen har også ansvar for innsigelsessaker på klima og lokal luftkvalitet, og etatsstyringsansvaret for Meteorologisk Institutt (MET).