Bærekraft- og omstillingsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for å utvikle politikken for klima- og miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. Avdelingen har et ansvar for tropisk skog og multilateralt arbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av hele avdelingen.

 • Klima- og skoginitiativet

  Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, blant annet bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder.

  Avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen

 • Seksjon for kunnskap, globalt miljøsamarbeid og sirkulær økonomi

  Seksjonen har ansvaret for KLDs arbeid med forskning, miljødata og indikatorer, og kompetanse. I tillegg koordinerer seksjonen arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for klima- og miljøpolitikken. Seksjonen har ansvar for tverrgående, multilateralt internasjonalt miljøsamarbeid, herunder konvensjonen om biologisk mangfold og naturavtalen, FNs miljøprogram (UNEP), OECD og miljødimensjonen av bærekraftsmålene. Seksjonen har det overordnede ansvaret for departementets arbeid med sirkulær økonomi og er kontaktpunkt for grønne offentlige anskaffelser.

  Avdelingsdirektør Ellinor Dalbye Kasahara

 • Seksjon for grønn omstilling

  Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling er rammen om seksjonens arbeid. Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstillingen, bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Seksjonen har ansvaret for ENOVA og koordinerer arbeidet med skatt og avgift, CBAM, klimarisiko, rettferdig omstilling, klimapartnerskap, grønt industriløft, klimautvalget 2050, utvalget for klimavennlige investeringer, oppfølging av energikommisjonen, arbeidsgrupper i OECD m.m.

  Fung. avdelingsdirektør Thea Hellenes Ekre