Bærekraft- og omstillingsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for å utvikle politikken for klima- og miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. Avdelingen har et ansvar for tropisk skog og multilateralt arbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av hele avdelingen.

 • Klima- og skoginitiativet

  Initiativet jobber langs flere spor for å bidra til redusert tropisk avskoging, blant annet bilaterale samarbeid med de største regnskoglandene, multilateral innsats, støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner og samarbeid med næringsliv for å få til avskogingsfrie forsyningskjeder.

  Avdelingsdirektør Andreas Dahl-Jørgensen

 • Kunnskaps- og globalseksjonen

  Seksjonen koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider enheten med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid inkludert konvensjonen om biologisk mangfold, miljødimensjonen av bærekraftsmålene, OECD og FNs miljøprogram (UNEP).

  Avdelingsdirektør Siri Hals Butenschøn

 • Seksjon for grønn omstilling

  Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling, og en sirkulær økonomi, er rammen om seksjonens arbeid. Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstillingen, bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Seksjonen har ansvaret for ENOVA og koordinerer arbeidet med skatt og avgift, CBAM, klimarisiko, offentlig innkjøp, rettferdig omstilling, klimapartnerskap, grønt industriløft, klimautvalget 2050, utvalget for klimavennlige investeringer, oppfølging av energikommisjonen, arbeidsgrupper i OECD m.m.

  Avdelingsdirektør Nina Christine Rør