Seksjon for kunnskap, globalt miljøsamarbeid og sirkulær økonomi

Seksjonen har ansvaret for KLDs arbeid med forskning, miljødata og indikatorer, og kompetanse. I tillegg koordinerer seksjonen arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for klima- og miljøpolitikken. Seksjonen har ansvar for tverrgående, multilateralt internasjonalt miljøsamarbeid, herunder konvensjonen om biologisk mangfold og naturavtalen, FNs miljøprogram (UNEP), OECD og miljødimensjonen av bærekraftsmålene. Seksjonen har det overordnede ansvaret for departementets arbeid med sirkulær økonomi og er kontaktpunkt for grønne offentlige anskaffelser.