Avdelinger i Klima- og miljødepartementet

Departementet har fem avdelinger og to enheter.
 • Kommunikasjonsenheten (KLD)

  Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon for hele departementet. Enheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til pressemeldinger, taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, har ansvar for sosiale medier og digitale kanaler, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

  Kommunikasjonssjef Martine Røiseland

 • Bærekraft- og omstillingsavdelingen

  Avdelingen har ansvaret for å utvikle politikken for klima- og miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. Avdelingen har et ansvar for tropisk skog og multilateralt arbeid.

  Ekspedisjonssjef Torstein Lindstad

 • Hav- og forurensningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling rettet mot havområdene, forurensning, kjemikalier og produktregulering, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

  Fung. ekspedisjonssjef Ida Margrethe Juell

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid innenfor klimaområdet. Avdelingen har også ansvar for lokal luftkvalitet, og et overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Ekspedisjonssjef Ingvild Sæverud

 • Kulturmiljø- og polaravdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturmiljø og for klima og miljø i polar- og nordområdene. Avdelingen har etatsstyringsansvar for Riksantikvaren, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Svalbards miljøvernfond samt eieransvaret for Kings Bay AS.

  Ekspedisjonssjef Frode Tarjei Selman

 • Naturforvaltningsavdelingen

  Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk for å ivareta naturmangfold på land og i ferskvann, og å sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av naturen både gjennom bruk, vern og friluftsliv. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av rovvilt.

  Ekspedisjonssjef Lene Lyngby

 • Organisasjonsavdelingen

  Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Ekspedisjonssjef Atle Tostensen