Avdelinger i Klima- og miljødepartementet

Departementet har fem avdelinger og to enheter.
 • Kommunikasjonsenheten (KLD)

  Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. Enheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Jo Randen

 • Kunnskaps- og globalenheten

  Enheten koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider enheten med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid og koordinerer flere deler av departementets internasjonale arbeid.

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Torstein Lindstad

 • Hav- og forurensningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Hæge Andenæs

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud

 • Kulturmiljøavdelingen

  Avdelingen har hovedansvar for strategi- og politikkutvikling for bevaring og bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljø. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsarv, fartøy, kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder som bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturmiljøforvaltningen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Frode Tarjei Selman

 • Naturforvaltningsavdelingen

  Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lene Lyngby

 • Organisasjonsavdelingen

  Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm