Avdelinger i Klima- og miljødepartementet

Departementet har fem avdelinger og en kommunikasjonsenhet.
 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet og leder den kommunikasjonsfaglige delen av arbeidet.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Jon Berg

 • Hav- og forurensningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor helhetlig forvaltning av hav og nordområdene, regulering av forurensning, kjemikalier og EØS-, handels- og investeringsavtaler.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Hæge Andenæs

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Vidar Vik

 • Kulturminneavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Einar Holtane

 • Naturforvaltningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lene Lyngby

 • Organisasjonsavdelingen

  Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm

Til toppen