Avdelinger i Klima- og miljødepartementet

Departementet har fem avdelinger og en kommunikasjonsenhet.
 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet og leder den kommunikasjonsfaglige delen av arbeidet.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Jon Berg

 • Hav- og forurensningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor helhetlig forvaltning av hav og nordområdene, regulering av forurensning, kjemikalier og EØS-, handels- og investeringsavtaler.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Hæge Andenæs

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Vidar Vik

 • Kulturminneavdelingen

  Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Einar Holtane

 • Naturforvaltningsavdelingen

  Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lene Lyngby

 • Organisasjonsavdelingen

  Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm

Til toppen