Ossodagat

Departemeanttas leat vihtta ossodaga, bargoveahkaovttadat ja gulahallanovttadat.
 • Gulahallanovttadat

  Gulahallanovttadat váldá vuostá media jearaldagaid politihkalaš njunnošii ja departementii ja jođiha barggu gulahallanfágalaš oasi.

  Ossodatjođiheaddji: Gulahallanhoavda Jo Randen

 • Máhtto- ja globálasekšuvdna

  Sekšuvdna koordinere ja jođiha departemeantta bealis doaimmaid mat gusket máhtolašvuhtii, dutkamii ja alitohppui. Sekšuvnnas leat maid fágaidrasttideaddji barggut, riikkaidgaskasaš birasovttasbargu, ja koordinere ollu riikkaidgaskasaš doaimmaid mat gullet departemeantta bargoviidodahkii.

 • Áhpe- ja nuoskkidanossodat

  Ossodat vástida strategiija- ja politihkkaovddidan- ja hálddašanáššiid mat gusket áhpe-  ja davviguovlluide, nuoskkideapmái, birasmirkkuide, doapparhálddašeapmái (das maiddái mariidna nuoskkideapmi ja mikroplásta) ja birasáššiid mat gusket EES-, gávpe- ja investerenšiehtadusaide.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Hæge Andenæs

 • Dálkkádatossodat

  Ossodat galgá ovddasvástidit riikkaidgaskasaš áššiid, dálkkádat- ja vuovdeprošeavttaid ja dálkkádatsuorgái guoskevaš nationála politihkkaovddideami ja báikkálaš áibmokvalitehta ja šláma. Ossodagas lea maid bajimus ovddasvástádus biras- ja ovdánahttináššiin.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Ingvild Andreassen Sæverud

 • Kulturmuitoossodat

  Ossodaga ovddasvástádussii gullá ovddidit strategiijaid ja politihka olles kulturmuitosuorggi siskkobealde. Deháleamos bargosuorggit leat arkeologiija, vistegáhtten, fanasgáhtten, kulturbiras ja kultureanadat, kulturbirasráfáidahttin ja kulturhistorjjálaš árvvut gávpot- ja čoahkkebáikeovddideami oktavuođas. Ossodat galgá maid ovddasvástidit internationála bargosurggiid ee. máilmmiárvvu (Unesco), EO/EES. Ossodagas lea maid etáhtastivrenovddasvástádus Riikkaantikvárii ja Norgga kulturmuitofondii, ja galgá áimmahuššat departemeantta doaimmaid regionála kulturmuitohálddašeami oktavuođas.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Frode Tarjei Selman

 • Luondduhálddašanossodat

  Ossodaga váldoovddasvástádus lea ovddidit politihka luonddušláddjivuođa ja olgoáibmodoaimmaid suodjaleapmái ja ceavzilis geavaheapmái.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Lene Lyngby

 • Organisašuvdnaossodat

  Ossodat fuolaha politihkalaš jođihangotti ja departemeantaráđi bargoveagadoaimmaid, ja ovddida ja bajásdoallá stivrenvuogádagaid ja mearrida bajitdási njuolggadusaid beaktilis ja oktiiheivehuvvon jođiheapmái.

  Ossodatjođiheaddji: Ekspedišuvdnahoavda Torgeir Strøm