Hav- og forurensningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avfall- og marin forsøplingsseksjonen

  Seksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene avfall, herunder plast og marin forsøpling, og sirkulær økonomi. Seksjonen har også ansvar for miljøkrav i offentlige anskaffelser, miljøspørsmål i forbrukersaker og miljømerking.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Mona Aarhus

 • EØS- og handelsseksjonen

  Seksjonen har hovedansvar for departementets oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og Nordisk ministerråd, samt EØS-midlene og nordisk finansieringsinstitusjon NEFCO. Seksjonen har også ansvar for miljøaspekter i handelsavtaler, miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen og statsstøtte.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Agnethe Dahl

 • Forurensningsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor områdene helse- og miljøfarlige kjemikalier og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven og produktkontrolloven med tilhørende forskrifter. Seksjonen har også ansvar for forurensende utslipp fra for eksempel industri, akvakultur og avløp samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ida Margrethe Juell

 • Havseksjonen

  Seksjonen har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. I tillegg har seksjonen ansvaret for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Anja Elisenberg

 • Polar- og nordområdeseksjonen

  Seksjonen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knyttet til miljø i polarområdene. Seksjonen har spesielt ansvar for forvaltning av naturmiljøet på Svalbard, etatsstyring av Norsk polarinstitutt, Svalbard miljøvernfond og miljøvernarbeidet hos Sysselmannen på Svalbard. Seksjonen forvalter statens eierskap i Kings Bay AS. Utvikling av forskningsbasert kunnskap om miljø i polarområdene er et viktig virkemiddel i arbeidet.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Aud Ingvild Slettemoen