Hav- og forurensningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling rettet mot havområdene, forurensning, kjemikalier og produktregulering, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, statsregnskap og internregnskap. Sekretariatet bidrar i etatsstyring av Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gir lederstøtte i personalforvaltning og samordner/håndterer administrative saker for avdelingen.

  Avdelingsdirektør Mari Archer Sæther

 • EØS- og handelsseksjonen

  Seksjonen har hovedansvar for departementets oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og Nordisk ministerråd, samt EØS-midlene og nordisk finansieringsinstitusjon NEFCO. Seksjonen har også ansvar for miljøaspekter i handelsavtaler, miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen og statsstøtte.

  Avdelingsdirektør Agnethe Dahl

 • Forurensningsseksjonen

  Forurensningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor forurensningfeltet. Dette gjelder blant annet forurensende utslipp fra industri, gruvevirksomhet, landbruk, akvakultur og avløp, håndtering og deponering av farlig avfall, samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven.

  Avdelingsdirektør Vidar Vik

 • Havseksjonen

  Seksjonen har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. I tillegg har seksjonen ansvaret for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området. Seksjonen har også ansvar for arbeidet med grønn skipsfart nasjonalt og internasjonalt.

  Avdelingsdirektør Anja Elisenberg

 • Seksjon for bærekraftige produkter

  Produktseksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling for mer bærekraftige produkter og verdikjeder i en mer sirkulær økonomi. Dette inkluderer blant annet kjemikaliepolitikken, utvikling av et nytt og bredere regelverk for bærekraftig design av produkter (økodesign) gjennom EØS-samarbeidet og miljøspørsmål knyttet til enkelte sentrale verdikjeder som plast og batterier. Seksjonen har et særlig ansvar for produktkontrolloven og arbeidet med en ny lov for mer bærekraftige produkter og verdikjeder. Seksjonen har ansvar for flere kjemikaliekonvensjoner og arbeidet med å få på plass en ny global avtale for å stanse plastforurensningen.

  Avdelingsdirektør Mona Aarhus

 • Seksjon for avfall og ressurseffektivitet

  Avfallsseksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor avfallsområdet. Dette omfatter blant annet virkemidler og tiltak for bedre utnyttelse av avfall som ressurs i en mer sirkulær økonomi, slik som økt materialgjenvinning og ombruk, ordninger for utvidet produsentansvar, arbeidet med å redusere matsvinn og opprydding i marin forsøpling. Seksjonen har ansvaret for Baselkonvensjonen om kontroll med grensekryssende transport av avfall.

  Avdelingsdirektør Hege Jordbakke