Seksjon for avfall og ressurseffektivitet

Avfallsseksjonen har ansvaret for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor avfallsområdet. Dette omfatter blant annet virkemidler og tiltak for bedre utnyttelse av avfall som ressurs i en mer sirkulær økonomi, slik som økt materialgjenvinning og ombruk, ordninger for utvidet produsentansvar, arbeidet med å redusere matsvinn og opprydding i marin forsøpling. Seksjonen har ansvaret for Baselkonvensjonen om kontroll med grensekryssende transport av avfall.