Organisasjonsavdelingen

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Internforvaltningsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for koordinering av sikkerhets- og beredskapssaker, IKT-utvikling i departementet og underliggende etater, eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk, bibliotek og servicetjenester.

  Avdelingsdirektør Truls Bjørvig

 • HR-seksjonen

  Seksjonen har ansvar for intern strategiutvikling og gjennomføring på områdene lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, oppfølging av lønnsbudsjett m.m., samt koordinering av personalpolitiske spørsmål for underliggende etater. Enhet for dokumentasjonsforvaltning har ansvar for informasjons- og dokumentforvaltning inkludert brukerstøtte i departementets elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem Websak.

  Avdelingsdirektør Ben-Sigvald Liknes

 • Økonomi- og styringsseksjonen

  Seksjonen har ansvar for utarbeidelse av årlige budsjettdokumenter til Stortinget og avleggelse av statsregnskapet. Har systemansvaret for styringen av underliggende etater. Oppfølging av økonomiinstrukser og regelverk mål-, resultat- og risikostyring, koordinering av arbeidet med strategi- og målformuleringer, virksomhetsplan og rapportering, internbudsjett, internkontroll og koordinering av dialogen med Riksrevisjonen. Seksjonen gir råd og veiledning til de andre avdelingene i departementet på disse områdene.

  Avdelingsdirektør Terje Auestad