Naturforvaltningsavdelingen

Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk for å ivareta naturmangfold på land og i ferskvann, og å sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av naturen både gjennom bruk, vern og friluftsliv. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av rovvilt.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Avdelingssekretariatet

  Seksjonen har ansvar for Naturforvaltningsavdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av Naturforvaltningsavdelingen. Seksjonen koordinerer også styringen av Miljødirektoratet, Artsdatabanken og statsforvalternes miljøvernavdelinger på vegne av departementet.

 • Artseksjonen

  Seksjonen arbeider med forvaltning av rovvilt, genmodifiserte organismer, handel med truede arter, miljøkriminalitet og for å ivareta naturmangfoldet i kulturlandskap og åpent lavland.

  Avdelingsdirektør Torbjørn Lange

 • Natur- og friluftslivseksjonen

  Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i fjell, våtmark og skog. Seksjonen har i tillegg ansvar for departements arbeid med friluftsliv, motorferdsel i utmark, Marka og besøkssentre for natur.

  Avdelingsdirektør Øivind Dannevig

 • Natur- og samfunnseksjonen

  Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Seksjonen utvikler en helhetlig og økosystembasert forvaltning og ser på hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko. Videre koordinerer seksjonen arbeidet med å ta vare på truet natur og utvikler naturregnskap. Seksjonen har også ansvaret for arbeid med å kartlegge og overvåke norsk natur, samt oppgaver knyttet til arealforvaltning, energisaker og regelverket om konsekvensutredninger.

  Avdelingsdirektør Øyvind Andreassen

 • Vannseksjonen

  Seksjonen arbeider for å ivareta naturmangfoldet i ferskvann og har ansvaret for vannforvaltning, villaks og fremmede arter.

  Avdelingsdirektør Lindis Nerbø