Avdelingssekretariatet

Seksjonen har ansvar for Naturforvaltningsavdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av Naturforvaltningsavdelingen. Seksjonen koordinerer også styringen av Miljødirektoratet, Artsdatabanken og statsforvalternes miljøvernavdelinger på vegne av departementet.