Natur- og samfunnseksjonen

Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Seksjonen utvikler en helhetlig og økosystembasert forvaltning og ser på hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko. Videre koordinerer seksjonen arbeidet med å ta vare på truet natur og utvikler naturregnskap. Seksjonen har også ansvaret for arbeid med å kartlegge og overvåke norsk natur, samt oppgaver knyttet til arealforvaltning, energisaker og regelverket om konsekvensutredninger.