Seksjonen har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning i forbindelse med statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av hele avdelingen.