Analyse- og virkemiddelseksjonen

Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, herunder utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og koordinerer arbeidet med EUs forsterkede klimaregelverk («Klar for 55»-pakken) og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med rapportering, herunder rapportering etter klimaloven, og arbeidet med å koordinere faggrunnlag for utvikling av klimapolitikken. Seksjonen har ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS).