Analyse- og virkemiddelseksjonen

Seksjonen har koordineringsansvar for den nasjonale klimapolitikken, herunder utvikling og oppfølging av virkemidler for å redusere klimagassutslippene innenfor sektorene petroleum og fastlandsindustri. Seksjonen bidrar også i arbeidet med internasjonale klimaforhandlinger, og har ansvar for oppfølging og utvikling av Norges internasjonale forpliktelser under klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen. Seksjonen har ansvar for arbeidet med EUs klimakvotesystem og dialogen med EU om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Seksjonen har også ansvar for departementets arbeid med nasjonal klimaovervåking, rapportering etter klimaloven, og arbeidet med tiltaksanalyser. Styringsansvaret for Enova ligger i AV-seksjonen. Seksjonen har ansvar for den norske CO2-kompensasjonsordningen og deltar i prosesser knyttet til CO2-fangst og -lagring (CCS).