Avdelingssekretariatet

Seksjonen har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet, personalforvaltning og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar seksjonen i etatsstyringen av Miljødirektoratet, Meteorologisk Institutt og Enova. I tillegg gir seksjonen lederstøtte og koordinerer mange administrative saker på vegne av hele avdelingen.