Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Fondet får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende og hvert år tildeler fondet ca. 10–16 millioner kroner til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Fondet nytter midlene i tråd med tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet til prosjektstøtte og drift av fondet.

Prosjektstøtte gis til skjøtsel, vedlikehold av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden. Hovedprioritet er gjennom tildeling av støtte å kunne bidra til tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards villmark samtidig med en miljøvennlig samfunnsutvikling i bosettingene.

Sysselmesteren på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildeling av støtte fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.miljovernfond.no/