Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

Fondet får inntekter primært fra miljøavgift for tilreisende og hvert år tildeler fondet ca. 10 – 16 millioner kroner til miljøvernprosjekter etter søknad fra private og offentlige virksomheter, privatpersoner og organisasjoner. Fondet nytter midlene i tråd med tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet til prosjektstøtte og drift av fondet.

Prosjektstøtte gis til skjøtsel, vedlikehold av kulturminner, informasjons- og opplæringstiltak og prosjekter med formål å undersøke eller gjenopprette miljøtilstanden.  Hovedprioritet er gjennom tildeling av støtte å kunne bidra til tiltak som direkte og indirekte bidrar til å beskytte og bevare Svalbards villmark samtidig med en miljøvennlig samfunnsutvikling i bosettingene.

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet og vedtak om tildeling av støtte fattes av et styre oppnevnt av Klima- og miljødepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.miljovernfond.no/