Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond er en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

Norsk kulturminnefond er et viktig virkemiddel for bevaring av privateide kulturminner, og får sin bevilgning over statsbudsjettet gjennom eget tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Midlene brukes til tildeling av prosjektmidler og drift.

Norsk kulturminnefond er opprettet for å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal:

  • stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
  • bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
  • støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://kulturminnefondet.no/