Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene, vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Halvdanshaugen

Arkeologiske kulturminne

Dei arkeologiske spora og andre kulturminne fortel om dei menneska som har levd før oss og om korleis dagens samfunn har vokse fram.

Aktuelt nå

Norge er kandidat til Unescos verdensarvkomité

28.04.2017: Verdensarvkomiteen har ansvaret for å følge opp det daglige arbeidet med konvensjonen. Komiteen har 21 medlemmer. Oppgavene omfatter det å overvåke tilstanden til og forvalte områdene som står på verdensarvlista, vurdere om noen land har behov for råd eller assistanse, beslutte tiltak for å sikre verdensarv som er truet og vedta hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlista.

Gågate

Små og mellomstore byer og byregioner inviteres til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

07.04.2017: Små og mellomstore nordiske byer inviteres til å delta i et nordisk nettverk om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Prosjektet er et av de norske formannskapsprosjektene i Nordisk ministerråd og det søkes samarbeid med byer fra alle de nordiske landene. Søknadsfrist 29.mai 2017.

EU hedrer EØS-prosjekter med priser

06.04.2017: EU liker tydeligvis prosjektene våre. Tre av EUs kulturminnepriser for 2017, Europa Nostra, går nemlig til prosjekter som er realisert med EØS-midler. Det innebærer totalt ti priser på fem år.

Flere saker om Kulturminner og kulturmiljø

Dokumenter

Høring avsluttet

Høring av forslag om endring av kulturminneloven

08.06.2017: Klima- og miljødepartementet la frem forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Departementet har foreslått at kulturminnelovens bestemmelse i § 4 annet ledd endres slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til 1917. Høringsfristen var 07.08.2017. Høringsuttalelsene er publisert.

Meld. St. 35 (2012–2013)

Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken

26.04.2013: Meldingen inneholder en statusoppdatering per januar 2013 og tydeliggjør hvilke utfordringer som gjenstår for at man innen 2020 skal nå målene som ble vedtatt gjennom behandlingen av St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner. Videre blir det redegjort for satsinger og utviklingsarbeid som har gitt nytt og verdifullt erfaringsmateriale til arbeidet med å videreutvikle kulturminnepolitikken.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet kulturminner og kulturmiljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo