Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Røros

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Aukar løyvinga til Kulturminnefondet

07.10.2019: Regjeringa foreslår å auke løyvinga til Kulturminnefondet med ti millionar kroner i 2020.Til saman er løyvinga til fondet auka med 65 millionar kroner sidan 2013, frå 61 millionar kroner til 126 millionar kroner.

Tørfoss kvengård og Sappen skole fredet

17.09.2019: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var til stede for å markere anledningen da Riksantikvaren på søndag fredet Tørfoss kvengård, Kuivakoski, og Gammelskolen i Sappen, Sapen vanhakoulu.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høringsfrist 28.11.2019

Høring - Endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven av 15.2.2019 på høring. Denne høringen gjelder overføring av myndighet fra Riksantikvaren til Sametinget.

Høringsfrist 01.11.2019

Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen