Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Collage av kulturminnebilder

Ny stortingsmelding om kulturminner og kulturmiljø

Den nye Stortingsmeldingen om kulturminner - Kultumiljømeldingen - ble lagt fram 17. april Meldingen skal danne grunnlaget for kulturmiljøpolitikken i årene som kommer.

"Illustrasjonsbilde"

Kva er kulturminner?

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Den unike norske verdensarven

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Aktuelt nå

Eit rekordstort budsjett for klima og miljø

07.10.2020: Regjeringa vil medverke til ei grøn omstilling av norsk økonomi, føre ein politikk som gjer at næringslivet kan skape grøne jobbar og bidra til ei meir berekraftig framtid. Vi legg fram eit budsjett med ein tydeleg klima- og miljøprofil. Samla foreslår regjeringa å auke løyvingane med over 11,2 milliardar kroner.

Nye mål i kulturmiljøpolitikken

17.04.2020: Gjenbruk og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø er samfunnsnyttig både av omsyn til klima, ressursbruk og økonomi. Det kjem fram i ei stortingsmelding med nye nasjonale mål for kulturmiljøpolitikken som regjeringa legg fram i dag.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Statsbudsjettet 2021

Prop. 1 S (2020–2021)

Klima- og miljødepartementets forslag til statsbudsjett 2021.

Meld. St. 16 (2019–2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Med denne meldingen innfører regjeringen begrepet "kulturmiljø" som samlebetegnelse.

Kontakt

Kulturmiljøavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo