Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Halvdanshaugen

Arkeologiske kulturminne

Dei arkeologiske spora og andre kulturminne fortel om dei menneska som har levd før oss og om korleis dagens samfunn har vokse fram.

Aktuelt nå

Fast grense for automatisk fredete samiske kulturminner

02.03.2018: Regjeringen foreslår at det settes en fast grense, år 1917, for automatisk fredning av samiske kulturminner. Til nå har alle samiske kulturminner over 100 år automatisk blitt fredet, slik at grensen har blitt flyttet år for år.

2018 – Det europeiske kulturarvåret

06.02.2018: EU har utpekt 2018 til europeisk kulturarvår. Året skal markeres over hele Europa under slagordet "Når fortiden møter framtiden".

Norge nytt medlem av Unescos verdensarvkomité

14.11.2017: Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité.

Alle saker om Kulturminner og kulturmiljø

Dokumenter

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

15.06.2018: Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Høringsfristen var 21.06.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Høringssvarene er publisert og kan leses her.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet kulturminner og kulturmiljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen