Kulturminner og kulturmiljø

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kulturminnene og kulturmiljøene, vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Halvdanshaugen

Arkeologiske kulturminne

Dei arkeologiske spora og andre kulturminne fortel om dei menneska som har levd før oss og om korleis dagens samfunn har vokse fram.

Aktuelt nå

Det kongelige gjestgiveriet Olavsheia på Kapelløya, Ny-Hellesund Foto: Vibeke Garman Johnsen, © Riksantikvaren

Ny-Hellesund kulturmiljø er fredet

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. I dag freder regjeringen denne sørlandsidyllen.

Bedret tilgjengelighet med heis på Akershus slott

- I dag er Akershus slott vanskelig tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen har besluttet å bedre tilgjengeligheten til Akershus slott for gjester ved regjeringens arrangementer der og til publikum som besøker slottet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Bodø jernbanestasjon er fredet

Endestasjonen på Nordlandsbanen sto klar i 1961. Nå er Bodø stasjon fredet av Riksantikvaren.

Flere saker om Kulturminner og kulturmiljø

Dokumenter

Meld. St. 35 (2012–2013)

Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken

26.04.2013: Meldingen inneholder en statusoppdatering per januar 2013 og tydeliggjør hvilke utfordringer som gjenstår for at man innen 2020 skal nå målene som ble vedtatt gjennom behandlingen av St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner. Videre blir det redegjort for satsinger og utviklingsarbeid som har gitt nytt og verdifullt erfaringsmateriale til arbeidet med å videreutvikle kulturminnepolitikken.

Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt

18.03.2016: Annen protokoll til Haag-konvensjonen forplikter partene til å utforme straffebestemmelser for brudd på protokollen og iverksette ulike tiltak som å identifisere og beskytte særlig viktige kulturverdier. Den inneholder en ordning med forsterket beskyttelse av spesielt viktige kulturminner.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet kulturminner og kulturmiljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.