Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Røros

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

10 år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket

19.08.2019: I år er det 10 år siden de første utvalgte kulturlandskapene ble presentert. Det markeres på Rennesøy i Rogaland tirsdag 20. august fra kl. 13.00, hvor både landbruks- og matminister Olaug Bollestad og klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil være tilstede.

Vatnajökull, hellige fjell og Babylon er nye verdensarvområder

11.07.2019: Fire naturområder, 24 kultursteder og et område med både kultur- og naturarv er skrevet inn på verdensarvlisten under årets møte i UNESCOs verdensarvkomité. Forvaltningen til en rekke verdensarvsteder er også blitt vurdert.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høringsfrist 01.11.2019

Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til endring av forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven på høring.

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen