Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kulturminne og kulturmiljø

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Verdensarv

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Røros

Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Sju millionar kroner til Kjøpmannsgata i Trondheim

29.01.2019: Klima- og miljødepartementet gjev sju millionar kroner til arkeologisk utgraving i Kjøpmannsgata 36 og 38 i Trondheim. Departementet har avgjort klagesak frå Kjøpmannsgata Ung Kunst og avgjort at staten tek ein større del av rekninga.

Skudeneshavn fredes

30.11.2018: Skudeneshavn fredes som kulturmiljø. Det vedtok kongen i statsråd i dag. Dette innebærer at gater, plasser, bygninger og parken fredes etter kulturminneloven. Totalt omfatter fredningen 180 eiendommer.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Kontakt

Kulturminneavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen