Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene og kulturmiljøene vi tar vare på og sikrer for ettertida, er viktige kilder til kunnskap og opplevelser, for utviklingen av lokalsamfunn og for verdiskaping for næringslivet.

"Illustrasjonsbilde"

Kva er kulturminner?

Eit kulturminne er spora etter menneska som har levd før oss, deira liv og virke. Omgrepet kulturarv blir ofte nytta for både immaterielle og materielle kulturminne.

Bryggen i Bergen

Den unike norske verdensarven

I Norge har vi åtte verdensarvområder. For å kunne regnes som en del av verdensarven, må området representere et unikt kultur- eller naturhistorisk miljø.

Aktuelt nå

Dokumenter

Meld. St. 16 (2019–2020)

Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold

I denne Stortingsmeldingen presenterte den tidligere regjeringen Solberg tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold.

Meld. St. 19 (2019–2020)

Miljøkriminalitet

Denne Stortingsmeldingen om miljøkriminalitet ble lagt fram av den tidligere regjeringen Solberg. Den inneholder tiltak for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt og dermed redusere den negative påvirkningen miljøkriminalitet har på klima og miljø.

Kontakt

Kulturmiljøavdelingen

Telefon: 22 24 57 11
Adresse: P.B. 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo