Nye mål i kulturmiljøpolitikken

Norge er et land som er svært rikt på kulturminner og kulturmiljø. Få temaer engasjerer så mange som det å bevare gamle bygninger, båter, bruer og andre spor etter fortiden. Men hvordan skal vi best ta vare på kulturminnene, kulturlandskapene og helhetlige kulturmiljøer? Det gir  den nye stortingsmeldingen om kulturmiljøpolitikken svar på.

Bilde av kulturminner
Forsiden på kulturmiljømeldingen reflekterer målet med meldingen: At kulturminner, bygninger, landskap og hele kulturmiljøer skal ses i sammenheng.

Den nye kulturmiljømeldingen ble lagt fram 17. april 2020 og ble behandlet i Stortinget 15. juni 2020. Meldingen skal danne grunnlaget for kulturmiljøpolitikken i årene som kommer. I meldingen presenteres det tre nye nasjonale mål. Målene knyttes til engasjement, bærekraft og mangfold.

Nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljø

 

De nasjonale målene legger vekt på engasjement, bærekraft og mangfold:

  • Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.  
  • Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.  
  • Et mangfold av kulturmiljø tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.  

Gjennom stortingsmeldingen blir "kulturmiljø" innført som en samlebetegnelse for "kulturminner, kulturmiljøer og landskap". Dette understreker verdien av helhet og sammenheng i forvaltningen av kulturminner. I tillegg blir tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken tydeligere.  

Les hele stortingsmeldlingen om kulturmiljøpolitikken her.

Arbeidet med stortingsmeldingen gav svært mange verdifulle innspill fra hele landet. 

Alle innspillene til kulturmiljømeldingen kan leses her.