Fastsettelse av forskrift om fredning av Henningsvær kulturmiljø, Vågan kommune, Nordland fylke

Med hjemmel i kulturminneloven (kml) § 20 kan Kongen i statsråd frede kulturmiljøer, dvs. områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredningsverdige i seg selv. Klima- og miljødepartementet tilrår at Henningsvær kulturmiljø i Vågan kommune fredes.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)