Arkiv, bibliotek og museum

Kulturdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Fra Riksarkivets magasin.

Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikra som informasjonskjelder.

Gutt finner en bok på biblioteket

Bibliotek

Biblioteksystemet i Norge omfattar i folke- og fylkesbibliotek, skulebibliotek, offentlege og private fag- og forskningsbibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

To eldre damer på Nasjonalmuseets utstillingsåpning Gicometti, Hodler, Klee.

Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Forsiden til bibliotekstrategien, med bilde av en kvinne med et lite barn på fanget. Sitter og leser.

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Strategien skal gi en oversikt over statens ansvar og oppgaver for utvikling av offentlige bibliotek, og tiltak til støtte for kommunenes utviklingsarbeid.

Eit lite barn sit på golvet og studerer fleire bilete på ein glassvegg.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokument

Høring –politiattest for museumsansatte

Forslaget i høringsnotatet er at museer som mottar statlig tilskudd eller investeringstilskudd, Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek som har samlinger av unik karakter, skal få hjemmel til å kreve ordinær politiattest fra personer som enten har tilgang til samlingene eller som har sensitiv informasjon om forvaltningen av dem. Høringsfrist 31. mars 2020.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen