Arkiv, bibliotek og museum

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Fra Riksarkivets magasin.

Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikre informasjonskjelder på kort og lang sikt.

Gutt finner en bok på biblioteket

Bibliotek

Biblioteksystemet i Norge omfattar i hovudsak folke- og fylkesbibliotek, skulebibliotek, offentlege og private fag- og forskningsbibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

To eldre damer på Nasjonalmuseets utstillingsåpning Gicometti, Hodler, Klee.

Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Relaterte tema

Aktuelt no

Norsk lokalhistorisk institutt innlemmes i Nasjonalbiblioteket

Norsk lokalhistorisk institutt ble innlemmet i Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2017 etter vedtak i Stortinget. Norsk lokalhistorisk institutt var en statsinstitusjon under Kulturdepartementet som hadde som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Buskerudmuseet mottar gåveforsterking

Buskerudmuseet får 61 830 kroner frå Kulturdepartementet si gåveforsterkingsordning. Beløpet kjem i tillegg til ei gåve frå Stiftelsen UNI på 247 321 kroner.

Digital tegning av skyer

Forslag om ny arkivforskrift opnar for bruk av skytenester

Offentlege verksemder har dei siste åra gått over til at oppretting av arkiv og bevaring av arkiv skal skje elektronisk. Med dette følgjer behov for nye forskrifter for arkivering. Kulturdepartementet foreslår at offentlege organ kan kjøpe skytenester for lagring av digitalt arkivmateriale.

Meir om Arkiv, bibliotek og museum

Dokument

Retningslinjer: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Kap. 325, Post 85 – Retningslinjer gjeldende fra 1. januar 2016

Melding til Stortinget

Arkiv

Meldinga gir ein heilskapleg framstilling av arkivfeltet, men ikkje slik at alle arkivinstitusjonar er omtalte.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo