Arkiv, bibliotek og museum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Fra Riksarkivets magasin.

Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikre informasjonskjelder på kort og lang sikt.

Gutt finner en bok på biblioteket

Bibliotek

Biblioteksystemet i Norge omfattar i hovudsak folke- og fylkesbibliotek, skulebibliotek, offentlege og private fag- og forskningsbibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

To eldre damer på Nasjonalmuseets utstillingsåpning Gicometti, Hodler, Klee.

Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Relaterte tema

Aktuelt no

Digital tegning av skyer

Forslag om ny arkivforskrift opnar for bruk av skytenester

Offentlege verksemder har dei siste åra gått over til at oppretting av arkiv og bevaring av arkiv skal skje elektronisk. Med dette følgjer behov for nye forskrifter for arkivering. Kulturdepartementet foreslår at offentlege organ kan kjøpe skytenester for lagring av digitalt arkivmateriale.

Nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Regjeringen prioriterer nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket og Nasjonalbiblioteket i 2017.

Arkivverket blir styrkt og vidareutvikla

- Den organiseringa Arkivverket har i dag er ikkje tenleg for å møte dei utfordringane etaten står overfor, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Meir om Arkiv, bibliotek og museum

Dokument

Retningslinjer om forsterkning av pengegaver til norske museer 2015

Gaveforsterkningsordning for museer. Fastsatt av Kulturdepartementet 10.02.2014, med revisjon av 18.02.2015.

Melding til Stortinget

Arkiv

Meldinga gir ein heilskapleg framstilling av arkivfeltet, men ikkje slik at alle arkivinstitusjonar er omtalte.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo