Arkiv, bibliotek og museum

Kulturdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Fra Riksarkivets magasin.

Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikra som informasjonskjelder.

Gutt finner en bok på biblioteket

Bibliotek

Biblioteksystemet i Norge omfattar i folke- og fylkesbibliotek, skulebibliotek, offentlege og private fag- og forskningsbibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

To eldre damer på Nasjonalmuseets utstillingsåpning Gicometti, Hodler, Klee.

Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Relaterte tema

Aktuelt no

Trine Skei Grande og Aslak Sira Myhre foran biblioteket på Tøyen.

30 millioner til leselyst i Bokåret 2019

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner til å fremme leselyst i Norge i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket skal fordele midlene, som skal gå til bibliotek og andre institusjoner som formidler leseglede i Norge. Dette er den største satsing på lesing i Norge siden tidlig på 2000-tallet.

""

Statsbudsjettet 2018

Arkivverket styrkes med 15 millioner kroner

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arkivverket med 15 millioner kroner slik at mer arkivmateriale blir tilgjengelig. Arkivverket vil med denne bevilgningen kunne forsterke arbeidet med å ta vare på digitalt skapte arkiv. I tillegg gir økningen mer magasinkapasitet for papirbaserte arkiv og mer digitalisering av papirbaserte arkiv.

Noe av kartmaterialet som Nasjonalbiblioteket har mottatt.

Statsbudsjettet 2018

Kulturministeren foreslår 3 millioner til opprettelse av senter for historiske kart i Nasjonalbiblioteket

Sparebankstiftelsen DNB har kjøpt samleren William Ginsbergs unike samling av historiske kart over landområder i Norge og nordområdene, og deponert den hos Nasjonalbiblioteket. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Nasjonalbiblioteket med 3 millioner for å bidra til at kartene blir tatt vare på og formidlet.

Alle saker om Arkiv, bibliotek og museum

Dokument

Retningslinjer: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Kap. 325, Post 85 – Retningslinjer gjeldende fra 1. januar 2016

Melding til Stortinget

Arkiv

Meldinga gir ein heilskapleg framstilling av arkivfeltet, men ikkje slik at alle arkivinstitusjonar er omtalte.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo