Arkiv, bibliotek og museum

Kulturdepartementet har det overordna, nasjonale ansvaret for arkiv, bibliotek og museum.

Fra Riksarkivets magasin.

Arkiv

Alle offentlege organ skal arkivere dokument som blir til som del av verksemda. Arkiva skal vere innretta slik at dokumenta er sikre informasjonskjelder på kort og lang sikt.

Gutt finner en bok på biblioteket

Bibliotek

Biblioteksystemet i Norge omfattar i hovudsak folke- og fylkesbibliotek, skulebibliotek, offentlege og private fag- og forskningsbibliotek, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og Nasjonalbiblioteket.

To eldre damer på Nasjonalmuseets utstillingsåpning Gicometti, Hodler, Klee.

Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Arkivverket blir styrkt og vidareutvikla

- Den organiseringa Arkivverket har i dag er ikkje tenleg for å møte dei utfordringane etaten står overfor, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Eksteriørbilde fra Henrik Ibsen Museum, Venstøp med museumsgjester.

Statsbudsjettet 2016:

Gåveforsterkingsordninga blir utvida og styrkt

Regjeringa ønskjer å utvide gåveforsterkingordninga til å gjelde fleire felt innanfor kultursektoren. I budsjettframlegget for 2016 foreslår regjeringa og å auke løyvinga til ordninga frå 30 til 45 millionar kroner.

Statsbudsjettet 2016:

Satsing på museum

Kulturdepartementet legg vekt på formidling, bygningsvern/vedlikehald og drift når driftstilskota til musea i Det nasjonale museumsnettverket vert styrkt i budsjettforslaget for 2016. For å møte den vanskelige sysselsettingssituasjonen får også ei rekkje museum i utsette fylke til saman 121 millionar kroner til vedlikehald og nybygg.

Flere saker om Arkiv, bibliotek og museum

Dokumenter

Retningslinjer om forsterkning av pengegaver til norske museer 2015

Gaveforsterkningsordning for museer. Fastsatt av Kulturdepartementet 10.02.2014, med revisjon av 18.02.2015.

Melding til Stortinget

Arkiv

Meldinga gir ein heilskapleg framstilling av arkivfeltet, men ikkje slik at alle arkivinstitusjonar er omtalte.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Avdeling for tru, livssyn og kulturvern

Telefon: 22 24 79 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo