Museum og kulturvern

Musea er eitt av hovudelementa i det kollektive samfunnsminnet, og desse institusjonane har ei viktig samfunnsrolle når det gjeld å utvikle og formidle kunnskap om korleis menneska forstår og samhandlar med omgjevnadane.

Musea har stor fagleg fridom og samstundes mange utfordringar med å definere kva som er relevant og viktig i eit samfunnsperspektiv. Ei fri fagleg stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål om både fortida og notida, krev at musea har offentlege styresmakter på ei armlengdes avstand.

Gåveforsterkingsordninga

Regjeringa vil styrkje eit fritt og uavhengig kulturliv ved m.a. å skape fleire finansieringskjelder. Gåveforsterkingsordninga er ei konkret oppmuntring til meir samarbeid mellom private og offentlege aktørar. Sjå meir om Gaveforsterkningsordning 

Museumsnettverket

Musea er spreidde over heile landet og utgjer samla eit nettverk som tek vare på, forvaltar og formidlar breidda av norsk kulturarv. Det er 65 konsoliderte museumseiningar i det nasjonale museumsnettverket. Musea under Kulturdepartementet har eit årleg besøkstal på om lag 6 millionar og er såleis viktige møteplassar for kunnskapsopplevingar. Basis for formidlingsarbeidet er store gjenstandssamlingar, og om lag 5000 kulturhistoriske bygningar.

Museumsstatistikk på nettsida til Kulturrådet

Museumsreforma

Det viktigaste som har skjedd på museumsområdet dei siste åra er museumsreforma, som inneber at fleire enn 300 museer har gått saman til å bli færre enn 70 konsoliderte museum. Målet med reforma var å styrkje dei museumsfaglege miljøa rundt om i landet. Konsolideringsprosessane har gripe inni eigarstrukturar, eigedomsforhold og organisering. Trass i store utfordringar ser det ut til at omorganiseringane gir museum som er blitt sterkare både driftsmessig og fagleg, ikkje minst når det gjeld forvalting og forsking.

Meir informasjon om museumssektoren på nettsida til Kulturrådet

Tilskot til museums- og andre kulturvernføremål

Over Kulturdepartementet sitt budsjett blir det årleg løyvd over ein milliard kroner til museums- og andre kulturvernføremål. Hovudmålet for desse løyvingane er at musea skal skape grunnlag for kunnskap om, forståing for og oppleving av kultur og samfunn på ein måte som viser både kontinuitet og endring, samanheng og ulikskap. Største delen av midlane går til driftstilskot til musea i det nasjonale museumsnettverket. I tillegg blir det gitt tilskot til nokre andre kulturverntiltak.

Fylkeskommunar og kommunar som nyt godt av kompetansen, formidlinga og andre tenester frå musea, har eit grunnleggjande delansvar for finansieringa av musea.

Til toppen