Visuell kunst

Dette feltet dekker billedkunst, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, arkitektur, design, statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og kunstnerøkonomi. I tillegg faller regelverket knyttet til innførsel og utførsel av kulturgjenstander, tilbakeføring av ulovlig innførte kulturgjenstander, samt oppfølging av relevante internasjonale konvensjoner og avtaler inn under dette ansvarsområdet.

Illustrasjonsbilde, utsnitt av gammel statue.

Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Illustrasjonsbilde; en dame jobber med leire.

Kunstnerøkonomien

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler.

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Inkagjenstandene utstilt samlet i et glassmonter.

Ulovlig innførte inka-gjenstander leveres tilbake til Peru

Kulturminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede på markering av at ulovlig innførte inka-gjenstander skal tilbakeføres til Peru.

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Museum og visuell kunst

I statsbudsjettet for 2019 vert det gjort framlegg om eit samla tilskot på vel 1,8 milliardar kroner til museum og visuell kunst. Det er ein auke på om lag 235 millionar kroner frå 2018.

Dokumenter

Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

Bakgrunnen for denne rapporten er Kulturdepartementet sitt ønske om ei kartlegging av samlingsutviklinga ved fjorten norske kunstmuseum i perioden 2000 til 2016.

Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.

Til toppen