Visuell kunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor visuell kunst; blant annet billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom.

Illustrasjonsbilde av mennesker på galleri. Foto: Jessica Pamp/Unsplash.

Det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Hvordan skaper man en god, levende og tolerant by? Ved bruk av kunst, ifølge Tromsø, pilotkommune for KOROS satsning på kunst og byutvikling. Byromsfestivalen «Ka no?» utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med temporære kunstprosjekt. Foto: Annicken Vargel/ KORO

Kunst i offentlige rom - KORO

KORO er departementets underliggende virksomhet på det visuelle kunstområdet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Aktuelt nå

Ny tilskuddsordning - Forsikring av innlånte verk fra utlandet til utstillinger i Norge

15.03.2021: Den tidligere ordningen med statlig forsikring av kunst og kulturgjenstander innlånt fra utlandet til utstillinger i Norge er fra 01.01.2021 erstattet med en tilskuddsordning til kjøp av privat forsikring for innlånte verk.

103 millionar til filmbransjen, Norsk kulturfond og visuell kunst

08.12.2020: Regjeringa fordeler 103 millionar kroner i støttetiltak til kultursektoren i samband med covid-19.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringa styrker kunstnarstipenda med 100 millionar kroner

07.10.2020: Regjeringa ønsker å oppretthalde kunstnarleg produksjon og aktivitet for å kunne sikre eit variert kunst- og kulturtilbod til publikum over heile landet.

Dokumenter

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

19.03.2021: Den første barne- og ungdomskulturmeldinga.

Rapport om videre bruk av Nasjonalgalleriet er levert

24.09.2020: Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har på oppdrag fra Kulturdepartementet samarbeidet om en mulighetsstudie for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Nå er første del av studien ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept, en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn.