Kultur, idrett og frivillighet

Visuell kunst

Departementet har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor visuell kunst; blant annet billedkunst, kunsthåndverk og kunst i offentlige rom.

Illustrasjonsbilde av mennesker på galleri. Foto: Jessica Pamp/Unsplash.

Det visuelle kunstfeltet

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Hvordan skaper man en god, levende og tolerant by? Ved bruk av kunst, ifølge Tromsø, pilotkommune for KOROS satsning på kunst og byutvikling. Byromsfestivalen «Ka no?» utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med temporære kunstprosjekt. Foto: Annicken Vargel/ KORO

Kunst i offentlige rom - KORO

KORO er departementets underliggende virksomhet på det visuelle kunstområdet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

19.03.2021: Den første barne- og ungdomskulturmeldinga.

Rapport om videre bruk av Nasjonalgalleriet er levert

24.09.2020: Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har på oppdrag fra Kulturdepartementet samarbeidet om en mulighetsstudie for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Nå er første del av studien ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept, en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn.