Visuell kunst

Dette feltet dekker billedkunst, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, arkitektur, design, statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og kunstnerøkonomi. I tillegg faller regelverket knyttet til innførsel og utførsel av kulturgjenstander, tilbakeføring av ulovlig innførte kulturgjenstander, samt oppfølging av relevante internasjonale konvensjoner og avtaler inn under dette ansvarsområdet.

Illustrasjonsbilde, utsnitt av gammel statue.

Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Illustrasjonsbilde; en dame jobber med leire.

Kunstnerøkonomien

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler.

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Kulturkrim

Om ulovlig handel med kulturgjenstander

Aktuelt nå

Inkagjenstandene utstilt samlet i et glassmonter.

Ulovlig innførte inka-gjenstander leveres tilbake til Peru

Kulturminister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var til stede på markering av at ulovlig innførte inka-gjenstander skal tilbakeføres til Peru.

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2019:

Museum og visuell kunst

I statsbudsjettet for 2019 vert det gjort framlegg om eit samla tilskot på vel 1,8 milliardar kroner til museum og visuell kunst. Det er ein auke på om lag 235 millionar kroner frå 2018.

Alle saker om Visuell kunst

Dokumenter

Meld. St. 23 (2011–2012)

Visuell kunst

I denne meldingen anvendes begrepet Visuell kunst i betydningen billedkunst og kunsthåndverk, og inkluderer også til dels design og arkitektur og Kulturdepartementets forvaltningsansvar innenfor design og arkitektur.

Rapport:

Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)

Denne rapporten utgjør sluttleveransen fra evalueringen av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) som er gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet i perioden juli 2014 til januar 2015.

Kontakt

Kunst- og museumsavdelinga

Telefon: 22 24 80 01
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen