Visuell kunst

Dette feltet dekker billedkunst, kunsthåndverk, kunst i offentlige rom, arkitektur, design, statlig forsikring av utenlandske utstillinger i Norge og kunstnerøkonomi. I tillegg faller regelverket knyttet til innførsel og utførsel av kulturgjenstander, tilbakeføring av ulovlig innførte kulturgjenstander, samt oppfølging av relevante internasjonale konvensjoner og avtaler inn under dette ansvarsområdet.

Illustrasjonsbilde, utsnitt av gammel statue.

Om det visuelle kunstfeltet

Kulturdepartementet ivaretar det statlige engasjementet på dette området ved bevilgninger til institusjoner og tiltak. I tillegg forvalter Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for aktører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Illustrasjonsbilde; en dame jobber med leire.

Kunstnerøkonomien

Innenfor kunstnerpolitikken omfatter departementets arbeidsområder en rekke kunstnerpolitiske virkemidler. To viktige kategorier er juridiske og økonomiske virkemidler.

Nærbilde av en hånd som holder steinøksa. Steinøksa mangler skaft, det er bare øksehodet, en skafthulløks av bergart.

Kulturkrim

Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi og andre berørte aktører.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Regjeringa styrker kunstnarstipenda med 100 millionar kroner

07.10.2020: Regjeringa ønsker å oppretthalde kunstnarleg produksjon og aktivitet for å kunne sikre eit variert kunst- og kulturtilbod til publikum over heile landet.

Martin Revheim fra Sparebankstiftelsen overrekker rapporten til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Rapport om videre bruk av Nasjonalgalleriet er levert

Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har på oppdrag fra Kulturdepartementet samarbeidet om en mulighetsstudie for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Nå er første del av studien ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept, en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn.

Dokumenter

Å samla kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

Bakgrunnen for denne rapporten er Kulturdepartementet sitt ønske om ei kartlegging av samlingsutviklinga ved fjorten norske kunstmuseum i perioden 2000 til 2016.

Kulturrådets museumsundersøkelse 2018

I oktober 2016 ba Stortinget regjeringen om å gjennomføre en helhetlig vurdering av museumsreformen så langt og synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud.