Det visuelle kunstfeltet

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar det statlige engasjementet innenfor visuell kunst ved bevilgninger til kunstmuseer og lignende institusjoner. I tillegg har Norsk kulturråd prosjektmidler og ulike støtteordninger for kunstnere og arrangører innenfor det visuelle kunstfeltet.

Målene for regjeringens politikk på dette feltet er å legge til rette for produksjon, bevaring, formidling og etterspørsel av ulike visuelle kunstuttrykk. Visuell kunst omfatter både samtidskunst og eldre kunst.

Bevilgningene til institusjoner og tiltak innenfor visuell kunst bygger opp under de nasjonale målene om å bidra til et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet. Målene for Nasjonalmuseet og de andre museene i det nasjonale museumsnettverket er blant annet solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling og helhetlig samlingsutvikling.

Visningssteder for visuell kunst

Kultur- og likestillingsdepartementet gir støtte til kunstmuseer i det nasjonale museumsnettverket og til en rekke visningssteder for visuell kunst over hele landet, som blant andre Bergen Kunsthall, Kunstnernes Hus, OCA (Office for Contemporary Art Norway), og Norske Billedkunstnere/Statens Kunstutstilling (Høstutstillingen). OCA har ansvar for norsk deltakelse ved Venezia-biennalen og har internasjonal utveksling av samtidskunst som hovedarbeidsområde.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet er landets fremste institusjon for samling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur.

Den nye museumsbygningen på Vestbanen i Oslo åpnet 11. juni 2022. Det nye museet er nå Nordens største kunstmuseum. Siden åpningen har tilstrømmingen av publikum til Nasjonalmuseet vært betydelig.

Målet med det nye museet er å skape et vitalt, nasjonalt forsknings- og formidlingssenter for de visuelle kunstartene. Museet skal være en nyskapende møteplass der et bredt sammensatt publikum skal oppleve og få kunnskap om de visuelle kunstartene, og nybygget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå.