Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Koronasituasjonen: Hvilke tiltak finnes for kulturlivet, idretten og frivillig sektor og hvor kan du henvende deg?

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. For første halvår av 2021 er det bevilget 2,25 milliarder kroner til midlertidige stimuleringsordninger innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Ordningene skal stimulere til aktivitet som er tilpasset smittesituasjonen.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

05.10.2020: I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

Én milliard kroner til kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet – ordningen forlenges ut året

20.08.2020: Regjeringen foreslår en bevilgning på én milliard kroner til ordningen fra 1. september til og med 31. desember 2020.

Dokumenter

Rapport:

Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i privat sektor i økende grad å ville «utgjøre en forskjell» og ta et større, frivillig samfunnsansvar.

Meld. St. 10 (2018–2019)

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Frivillighetsmeldingen skal danne grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018 og ble behandlet i Stortinget 16. mai 2019.