Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2016:

Frivilligheten styrkes

– Frivilligheten inngår i regjeringens hovedsatsingsområder og er en viktig bidragsyter på mange politikkområder. Vi har derfor valgt å løfte frivilligheten frem og synliggjøre dette feltet for Stortinget, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Oppmodar til samarbeid med frivillige organisasjonar

Frivillig innsats spelar ei viktig rolle for å gi flyktningar ein god start i Noreg. Derfor har no fire statsrådar sendt brev til alle landets kommunar der dei oppmodar om å styrke samarbeidet med frivillige organisasjonar.

Kulturminister Thorhild Widvey med Frivillighetserklæringsplakaten

Frivilligerklæringa:

Regjeringa erklærer mål for samarbeid med frivillig sektor

Frivilligerklæringa trekk opp grunnleggjande prinsipp og overordna mål for samspelet mellom regjering, statlege styresmakter og frivillig sektor. Formålet med frivilligerklæringa er å bidra til at staten fører ein heilskapeleg frivilligpolitikk som skaper føreseielege vilkår for frivillig sektor.

Flere aktuelle saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport

Betingelser for frivillig innsats - motivasjon og kontekst

I rapporten undersøker forskerne følgende spørsmål: Hvordan rekrutteres folk til frivillig innsats? Hva motiverer til frivillig innsats? Hvorfor slutter folk med frivillig innsats? Har nordmenns motiver og holdninger til frivillig arbeid endret seg de siste 15 årene?

Veileder

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Kontakt

Samfunns- og frivilligavdelinga

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,