Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Illustrasjon: ordsky med frivilligrelaterte ord

Arbeidet med ny frivillighetsmelding

Mye har endret seg siden den forrige frivillighetsmeldingen kom for ti år siden. For å legge til rette for en levende og selvstendig frivillighet også i fremtiden, har regjeringen satt i gang arbeidet med en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken.

Kulturdepartementet sender ut høring om endringer i regelverk om mvakompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen har sagt at den skal forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Kulturdepartementet legger derfor opp til å foreta enkelte justeringer i regelverket for merverdiavgifts- kompensasjonsordningen i 2018.

""

Statsbudsjettet 2018

Styrking av frivillig fellesskap

Frivilligheten gir mye til den som er frivillig og enda mer til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Regjeringen anerkjenner verdien av frivillig innsats, og støtter opp om frivillighetens egenart. Dette gjør regjeringen gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.

Alle saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport:

Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i privat sektor i økende grad å ville «utgjøre en forskjell» og ta et større, frivillig samfunnsansvar.

Oppdatert veileder:

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

I 2015 ble det etablert mål for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Overordnet mål er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten.

Til toppen