Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

8 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

21.05.2021: – Rasisme og hatefulle ytringer er et stort samfunnsproblem som vi må motarbeide. Mange organisasjoner gjør en kjempeinnsats på dette området og i regjeringen vil vi støtte opp om det gode arbeidet som gjøres. Vi har derfor etablert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner som skal støtte engasjement og aktiviteter som fremmer mangfold, dialog og motvirker rasisme.

345 millionar kroner til Stiftelsen Dam

07.05.2021: Stiftelsen Dam mottar totalt 345 millionar kroner frå speleoverskotet i Norsk Tipping i 2020 til helse- og rehabiliteringsformål i 2021. Dette er ein auke på nær 40 millionar kroner frå i fjor.

Kulturdepartementet tildeler en halv million kroner til 250 års jubileet for Hans Nielsen Hauge

17.03.2021: – Hans Nielsen Hauge var en imponerende foregangsmann for trosmangfold, organisasjonsfrihet, likestilling og privat næringsliv i Norge. Jeg er glad for at denne jubileumsmarkeringen gjør at flere får lære om Hauge og la seg inspirere til nytte for samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

05.10.2020: I dag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

Dokumenter

Rapport:

Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i privat sektor i økende grad å ville «utgjøre en forskjell» og ta et større, frivillig samfunnsansvar.

Meld. St. 10 (2018–2019)

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

Frivillighetsmeldingen skal danne grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet. Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018 og ble behandlet i Stortinget 16. mai 2019.