Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

Frivillighetens tilgang til lokaler under pandemien

17.08.2021: Det har vært utfordrende for frivillige organisasjoner å få tilgang til egnede lokaler under koronapandemien. Her er en oversikt til hjelp for frivillige organisasjoner som ønsker å finne egnede lokaler, nå som det åpnes gradvis opp for mer aktivitet.

8 millioner kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

21.05.2021: – Rasisme og hatefulle ytringer er et stort samfunnsproblem som vi må motarbeide. Mange organisasjoner gjør en kjempeinnsats på dette området og i regjeringen vil vi støtte opp om det gode arbeidet som gjøres. Vi har derfor etablert en ny tilskuddsordning på 8 millioner kroner som skal støtte engasjement og aktiviteter som fremmer mangfold, dialog og motvirker rasisme.

345 millionar kroner til Stiftelsen Dam

07.05.2021: Stiftelsen Dam mottar totalt 345 millionar kroner frå speleoverskotet i Norsk Tipping i 2020 til helse- og rehabiliteringsformål i 2021. Dette er ein auke på nær 40 millionar kroner frå i fjor.

Dokumenter

Meld. St. 18 (2020–2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

19.03.2021: Hovudbodskapen i meldinga er at alle barn og unge skal få medverke i kunst- og kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å vere med på kunst- og kulturtilboda dei er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laga for barn og unge er av høg kvalitet.

Meld. St. 10 (2018–2019)

Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken

07.12.2018: Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita – det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte opp om ei sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivilligheit. Brei deltaking er det overordna frivilligheitspolitiske målet. Verkemidla staten har for å nå dette målet er tilskot som støttar opp om ein sterk og uavhengig sektor, ein forenklingsreform som legg til rette for ei enkel, føreseieleg og open tilskotsforvalting og ein samordna og føreseieleg frivilligheitspolitikk.