Frivillighet

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Eldre på dataklubb på Gladbakk aktivitetssenter i Eidsvoll.

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

På denne siden finner du oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Aktuelt nå

""

Statsbudsjettet 2018

Styrking av frivillig fellesskap

Frivilligheten gir mye til den som er frivillig og enda mer til samfunnet som helhet. Å være frivillig gir kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Regjeringen anerkjenner verdien av frivillig innsats, og støtter opp om frivillighetens egenart. Dette gjør regjeringen gjennom å gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.

Nett-tv

Kulturminister Linda Hofstad Helleland i blå jakke fra Røde Kors. Bak henne står representanter for Røde Kors og det frivillige.

Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

- Det er ti år siden forrige melding om en helhetlig frivillighetspolitikk. Samfunnet har endret seg og frivilligheten har endret seg. Derfor trenger vi en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken, sier Helleland.

COPENHAGEN, DENMARK - SEPTEMBER 15, 2015: Female aid worker is distributing children\'s clothes donated by locals to Syrian refugees.

Frivilligheten var avgjørende under flyktningestrømmen i 2015

De store frivillige organisasjonene er selve bærebjelken i arbeidet med integrering av nyankomne asylsøkere og bosatte flyktninger. De fikk mange nye frivillige, og har fortsatt å utvikle sine arbeidsmetoder og integreringsmodeller viser studien som er utført av NIBR - By- og regionforskningsinstituttet på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Flere saker om Frivillighet

Dokumenter

Rapport:

Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked

De senere årene har det vokst frem nye former for samspill mellom frivillig og privat sektor. Mens organisasjoner i frivillig sektor på den ene side i økende grad tar i bruk metoder som man vanligvis forbinder med privat sektor, synes aktører i privat sektor i økende grad å ville «utgjøre en forskjell» og ta et større, frivillig samfunnsansvar.

Oppdatert veileder:

Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

I 2015 ble det etablert mål for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Overordnet mål er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten.

Kontakt

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep , 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo