Meld. St. 16 (2023–2024)

Brann- og redningsvesenet — Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet

I meldingen presenteres innsats og tiltak for å utvikle brann- og redningsvesenet videre. I første del av meldingen gis en beskrivelse av brann- og redningsvesenets organisering og oppgaver. Brannsituasjonen i Norge og hovedtrekkene i utviklingen for perioden 2009-2023 blir gjennomgått. I andre del av meldingen presenteres de nasjonale målene for brannvernarbeidet. Målene ligger til grunn for tiltakene som er samlet under tre kapitler: 1) Lokal, regional og nasjonal oppgaveløsning og samarbeid, 2) brannforebyggende arbeid og 3) utdanning, kompetanse og rekruttering.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget