Flaum og skred

Energidepartementet forvaltar vassressursane i landet og har det statlege forvaltningsansvaret for flaum og skred. Det operative ansvaret er delegert til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE hjelper og rettleier kommunane og samfunnet elles i arbeidet med å førebyggje skadar frå flaum og skred.

'

Naturfarar - kven har ansvar for at nordmenn bur trygt?

Artikkel 29.12.2023

Fleire offentlege instansar har ansvar for handtering av risiko knytt til naturhendingar som flaum og skred. Få oversikt over ansvarsfordelinga her.

'

Flaum og skred

Artikkel 29.12.2023

Som vassdragsmyndigheit er Energidepartementet (ED) ansvarleg for forvaltning av vassressursane i landet og har det statlege forvaltningsansvaret for flaum og skred.

Meir om flaum og skred

Kontakt

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Telefon: 22 24 63 63
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo