Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen.

De overordnede målene på energi- og vannressursområdet er å legge til rette for en effektiv, sikker og miljøvennlig energiforsyning, bidra til en helhetlig og miljøvennlig vannressursforvaltning, og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skred risiko.

Avdelingen består av 4 seksjoner:

 • Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM)
 • Seksjon for nett, energibruk og marked (NEM)
 • Seksjon for energianalyser (EA)
 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter konsesjonsbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under seksjonens arbeidsområde.

 • Seksjon for nett, energibruk og marked (NEM)

  Seksjon for nett, energibruk og marked har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske energisystemet og for å legge til rette for effektiv bruk av energi.

 • Seksjon for energianalyser (EA)

  Seksjonens arbeidsområde omfatter allmenne energipolitiske spørsmål og koordinering av overordnede saker på energiområdet. Seksjonene har et spesielt ansvar for analysearbeidet på avdelingen, herunder utvikling av metodeverktøy i energisektoren, analyser av utviklingen i kraft- og energisystemet på kort og lang sikt, vurderinger av hvordan ulike virkemidler påvirker energisektoren samt samfunnsøkonomiske vurderinger av konkrete tiltak på energiområdet. Seksjonen har videre ansvaret for koordineringer av EU/EØS saker på avdelingen, og oppfølgingen større overgripende regelverk på EU-området.

 • Seksjon for energi- og vassdragsrett (EVR)

  Seksjonen har ansvar for regelverksutvikling på energi- og vassdragsområdet. Relevant lovverk er vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven, naturgassloven, havenergilova og lov om elsertifikater, samt tilhørende forskrifter. Seksjonen har også oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av EØS-rettslige forpliktelser, generelle lovtolkningsspørsmål og høringssaker på avdelingens område.