Regjeringen med nullvisjon for drepte og skadde i brann

Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmelding for brann- og redningsvesenet. – Med denne meldingen peker Senterpartiet og Arbeiderpartiet ut en kurs der det lokale brannvesenet fremdeles er bærebjelken i den lokale brann- og rednings-beredskapen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Brann- og redningsvesenet er den mest desentraliserte nødetaten i Norge. Den kommunale organiseringen sikrer nærhet til innbyggerne, lokalkunnskap og rask bistand når befolkningen trenger hjelp, både i byene og i distriktene.

– Med denne stortingsmeldingen legger vi linjene for brannvern de neste ti årene, og skal legge til rette for at brann- og redningsvesenet er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer, både innenfor eget sektoransvar og i samarbeid med andre nødetater og beredskapsaktører, sier Mehl.

– Regjeringen forankrer med denne meldingen målet om nullvisjon for drepte og skadde i brann. Brann- og redningspersonell har et risikofylt yrke, og det er viktig at de får gjennomfører realistisk trening og jevnlige tester slik at de settes i stand til å håndtere krevende oppdrag og kan ivareta egen og andres sikkerhet. Regjeringen vil sikre regler som gir ansatte i brann og redningsvesenet rett til erstatning ved skader som skyldes pålagt trening, sier Mehl.

Det brannforebyggende arbeidet har stor betydning for samfunnssikkerheten. Forebygging redder liv. Det forebyggende arbeidet må være tilpasset både nåværende og fremtidige risikoer. Regjeringen vil derfor videreutvikle den forebyggende innsatsen overfor grupper som er særlig sårbare for brann, og gjennomføre tiltak som bidrar til at risikoutsatte grupper skal kunne bo trygt og brannsikkert hjemme.

Opplæringen og utdanningen av brann- og redningspersonell skal bidra til at befolkningen kan være trygg på at bistanden de får fra brann- og redningsvesenet og 110-sentralene holder god faglig kvalitet, uavhengig av hvor de bor i landet. Regjeringen vil bidra til et etter- og videreutdanningstilbud som setter de ansatte i stand til å forebygge og håndtere dagens og fremtidens utfordringer. Dette kan for eksempel dreie seg om spesialisert kompetanse til å håndtere hendelser som krever spesialisert utstyr, eller behov for oppdatert kunnskap og kompetanse om forebygging og håndtering av branner som følge av klima- og teknologiutviklingen. Regjeringen vil også utrede hvordan en ny og forbedret utdanning for ledere i både heltids- og deltidsstillinger i brann- og redningsvesenet kan innrettes.