Prop. 90 L (2023–2024)

Endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.)

Kommunal- og distriktsdepartementet foreslår i denne lovproposisjonen at det etableres en ordning med pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre. Lovforslaget er utarbeidet av Kommunal- og distriktsdepartementet i samarbeid med Energidepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Ordningen lovfestes gjennom en ny § 2-4 i plan- og bygningsloven, som setter krav til innmelding til registre som blir ført av henholdsvis Norges geologiske undersøkelse (NGU), som er nasjonal fagmyndighet for grunnundersøkelser, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er nasjonal fagmyndighet for flom- og skredfare.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget