Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår.

Fagskoler tilstandsrapport

Hva er en fagskole?

Fagskoleutdanning godkjennes etter at det er foretatt en faglig vurdering av kvaliteten i tilbudet ut fra gitte kriterier.

Illustrasjonsbilde tilstandsrapport fagskoler 2014

Tilstanden for fagskoler

I 2015 er det totalt 94 fagskoler som tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt, og det er mange små fagskoler. 39 prosent av fagskolene har under 50 studenter.

Illustrasjonsbilde fagskolemeldingen

Fagfolk for fremtiden

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet.

Aktuelt nå

Bilde av studenter

Nytt fagskoleråd

20.12.2017: Kunnskapsdepartementet har oppnemnt nytt nasjonalt fagskoleråd for perioden 2018-2020. I fagskolerådet sit representantar for studentene, arbeidsliv og fagskolesektoren. Rådet har 18 medlemer.

studenter

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

21.12.2017: Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

bilde av studenter

Endringer for fagskolene

Fagskolene er gjennomgått av et offentlig utvalg og regjeringen har fremmet en egen melding til Stortinget om fagskoler. Her kan du følge utviklingen i saken.

Alle saker om Fagskoleutdanning

Dokumenter

Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018

21.12.2017: Fra 2018 samles midlene i en felles tilskuddordning for fagskoleutdanning. Kunnskapsdepartementet vil fordele tilskuddet til fylkeskommunene, som får ansvaret for å fordele tilskuddet videre til private og offentlige fagskoler.

Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

28.09.2017: Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både er nødvendig og hensiktsmessig å lovfeste en tydelig hjemmel i fagskoleloven for både registrering og annen behandling av personopplysninger om studenter, stipendiater og ansatte i fagskolesektoren.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo