Studielån og stipend

Studielån og stipend skal gi et godt grunnlag for livsopphold under utdanningen.

Bilde av studenter
Foto: Sveinung Ystad

Utdanningsstøtteordningen skal:

  • gi like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold
  • sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse
  • bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

Lånekassen behandler søknader om studiestøtte. Kunnskapsdepartementets oppgave er å utvikle støtteordningene med basis i regjeringens politiske prioriteringer.

Det er Kunnskapsdepartementet som bestemmer forskrifter om tildeling og tilbakebetaling av studiestøtte.

Les mer hos Lånekassen

Endringer fra studieåret 2016-17

Første trinn i opptrapping mot elleve måneders studiestøtte

Heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskole vil i slutten av vårsemesteret 2017 få en ekstra utbetaling av basisstøtte på 2 599 kr. Dette svarer til en fjerdedel av det månedlige basisstøttebeløpet, og utgjør første trinn i en planlagt, gradvis utvidelse av støtteperioden til elleve måneder for universitets-, høyskole- og fagskolestudenter. Studenter med rett til andre ytelser i utdanningsstøtteordningen, som for eksempel forsørgerstipend, vil også få slike utbetalt i den utvidede støtteperioden.

Bedre ordninger for språkkurs

Støtteordningene for språkkurs i ikke-engelskspråklige land blir styrket fra studieåret 2016–17. Hensikten er å gjøre det mer attraktivt for studenter å velge utdanning i slike land, og tiltaket inngår som et ledd i Kunnskapsdepartementets strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika (Panorama 2016–2020) og i oppfølgingen av regjeringens Tyskland-strategi.

Ordningen med språklig tilretteleggingssemester blir utvidet, slik at man kan få både basisstøtte og skolepengestøtte i inntil to sammenhengende semestre til å ta forberedende språkopplæring i det landet man har planlagt å ta utdanning i. Videre blir språkstipendordningen, som er ment for korte, intensive språkkurs på minst fire uker, gjort mer fleksibel, slik at det blir enklere for studenter å benytte seg av den. Satsen for språkstipendet blir også økt, fra ca. 18 000 kr til drøyt 20 000 kr.

Endringer fra studieåret 2017–18

Bedre tilrettelegging for utdanning i utlandet

Skolepengestøtteordningen for utenlandsstudentene styrkes fra studieåret 2017–18. Det vil da bli mulig å låne inntil 100 000 kr mer enn i dag til dekning av skolepenger. Alle som studerer i land utenfor Norden vil med dette gis mulighet til å få finansiert skolepenger på nærmere 230 000 kr gjennom Lånekassen. De som er omfattet av tilleggsstipendordningen vil kunne få nesten 300 000 kr i skolepengestøtte fra Lånekassen.

Det blir også innført rett for fagskolestudenter til støtte til å ta en del av utdanningen i utlandet, og støtterett til å ta en hel yrkesfaglig utdanning innenfor små håndverksfag i utlandet. Videre vil de som ønsker å ta en hel ph.d.-utdanning i utlandet få utvidet sin tidsramme for støtte, fra ti til tolv år.