Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Ingen skal gå ut på dato, og det må legges til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet.

Illustrasjonsbilde

Kompetansereform

Lære hele livet

Regjeringen la i dag frem kompetansereformen Lære hele livet. – Norge er, helt uavhengig av korona-krisen, i omstilling. Vi må skape mer og vi må inkludere flere. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Derfor er reformen så viktig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Illustrasjonsbilde

NOU 2019:12

Lærekraftig utvikling

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Rapporten er sendt på høring med frist 23. september.

illustrasjonsbilde

NOU 2018:3

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Livsoppholdsutvalget har overlevert sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Rapporten er sendt på høring med frist 30. august.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde til Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Nær 100 millionar ekstra til utdanningar i distrikta

08.11.2021: For å leggje til rette for gode utdanningstilbod over heile landet, legg regjeringa 98,8 millionar ekstra i potten. Det gir 250 millionar kroner til fleksible og desentraliserte utdanningar i 2022.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Lære hele livet

Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Fremtidens kompetansebehov

NOU 2020: 2

Rapporten går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger. Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring.