Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Forsideillustrasjon stratgeien

Kompetansepolitisk strategi

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for.

bilde av folkemengde

Kompetansepolitisk råd

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017.

illustrasjon

Ny karriereveiledning

Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Bilde av sykepleiere

Det norske og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket kobles sammen

06.12.2017: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver læringsutbytte for norske utdanninger og hvilket kvalifikasjonsnivå man har etter fullført utdanning. Disse kvalifikasjonsnivåene kan nå brukes i hele EU/EØS

bilde av sjåfør

Skal utrede hvordan flere voksne kan få råd til å ta grunnleggende opplæring

05.05.2017: Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Mandag mottok kunnskapsministeren Karriereveiledningsutvalgets hovedrapport.

Dokumenter

Bilde av voksne på skolebenken

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

19.02.2016: Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

bilde av elever foran pc

NOU 2016 : 7

Karriereveiledning for individ og samfunn

Norsk økonomi er inne i en omstillingsfase, og karriereveiledning er et effektivt virkemiddel for omstilling. Karriereveiledningsutvalget har overlevert sin utredning til kunnskapsministeren, og utredningen har vært på høring.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).