Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Regjeringen har som mål at ingen skal gå ut på dato, og vil legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Illustrasjonsbilde av teknologi

Kompetansereform

Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Illustrasjonsbilde

NOU 2019:12

Lærekraftig utvikling

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverte sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019. Rapporten er sendt på høring med frist 23. september.

illustrasjonsbilde

NOU 2018:3

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Livsoppholdsutvalget har overlevert sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. Rapporten er sendt på høring med frist 30. august.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringa trappar opp kompetansereforma «Lære heile livet» med 112 millionar kroner

07.10.2019: Norske verksemder melder at dei manglar kompetanse. Regjeringa ønsker derfor å trappe opp kompetansereforma «Lære heile livet» med ei satsing på 112 millionar kroner. – Statsbudsjettet for 2020 skal bidra til eit grønare og meir moderne Noreg. Vi må skape fleire jobbar og halde fram med å kvalifisere folk slik at dei ikkje går ut på dato, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

No blir det enklare å få studielån som vaksen

07.10.2019: Regjeringa foreslår fleire tiltak i Lånekassen som vil bidra til at fleire vaksne kan ta utdanning og lære heile livet. Det blir enklare å ta opp lån, vi innfører eit tilleggslån for vaksne over 30 år og det blir betre vilkår for deltidsutdanning. Endringane kostar 41 millionar kroner i 2020.

Dokumenter

Meld. St. 16 (2015 - 2016)

Fra utenforskap til ny sjanse

Det skal bli enklere for voksne å få opplæring mens de er i jobb, og flyktninger skal få bedre norskopplæring og større mulighet til å ta utdanning samtidig som de lærer språket. Det er to av hovedgrepene i melding til Stortinget "Fra utenforskap til ny sjanse" som ble lagt frem fredag.

NOU 2019:2

Fremtidige kompetansebehov II — Kunnskapsgrunnlaget

Denne rapporten styrker begrunnelsen for regjeringens kompetansepolitikk. Vi er allerede godt i gang med kompetansereformen Lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Til toppen