Voksnes læring og kompetanse

Arbeidslivet endrer seg raskt, og stiller økende krav til kompetanse. Å gi mennesker i alle aldre mulighet til å tilegne seg ny kunnskap er en av regjeringens satsinger. Samtidig er det viktigere enn noensinne å ta velinformerte utdanningsvalg.

Ny melding til Stortinget

Regjeringen skal utvikle en ny politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet.

Bilde av sveiser

Fremtidig kompetanse

Kunnskapsdepartementet har opprettet et prosjekt for fremtidige kompetansebehov.

illustrasjon

Gi innspill om karriereveiledning

Et nytt utvalg skal bidra til å gjøre karriereveiledningen i Norge bedre.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Andreas Schleicher

Bekymret for unge utenfor utdanning og arbeid

20 millioner unge voksne i OECD er ikke i utdanning, og søker heller ikke jobb. Antallet unge i denne situasjonen er økende, også i Norge. Det er en gruppe det kan bli krevende å få i arbeid i årene som kommer.

Bilde av deltakerne

Fikk innspill for å få flere i arbeid

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok i dag på en innspillkonferanse om livslang læring og utenforskap.

Illustrasjonsbilde

Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV

I forbindelse med meldingen til Stortinget om livslang læring og utenforskap har Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet bestilt en kartlegging av samarbeidet mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere.

Flere aktuelle saker om Voksnes læring og kompetanse

Dokumenter

OECDs analyse av Norge: Ta kompetansen i bruk!

Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden, viser en ny rapport fra OECD. - Det finnes for mange eksempler på at folk med behov for å bedre sin kompetanse faller mellom to stoler. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Rapport om opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk i dag overlevert rapporten fra utvalget om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om kompetanse og voksenopplæring finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).