Kompetansebehovsutvalget

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Kompetansebehovsutvalget skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Utvalget består av totalt 16 medlemmer.

Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt for seks nye år. Alle utvalgsmedlemmene oppnevnes for to år av gangen. I 2024 ble det oppnevnt nye medlemmer, som i 2025 skal levere en temarapport om hvordan de nye teknologiene påvirker kompetansebehovet i Norge.

Kompetansebehovsutvalget oppgaver

 • Analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av samfunnets fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke dette behovet.
 • Frambringe en analyse og vurdering av framtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.
 • Legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig. Utvalget skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet.
 • Avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Utvalget kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter.
 • Gi sine vurderinger av HK-dirs årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om kompetansebehov i form av et kort notat.
 • Utvalgets arbeid og leveranser skal være relevant for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, herunder dimensjonering av utdanningssektoren.

Utvalgets medlemmer

 • Direktør Sveinung Skule, Bærum (utvalgsleder)
 • Spesialrådgiver Bente Søgaard (YS), Oslo
 • Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Ullensaker
 • Kompetansedirektør Are Turmo (NHO), Oslo
 • Spesialrådgiver Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter), Oslo
 • Spesialrådgiver Eva Margrethe Kvalvaag (KS), Oslo
 • Sjefanalytiker Runar Wiksnes (Virke), Bærum
 • Assisterende generalsekretær Christine Meling (Akademikerne), Bærum
 • Avdelingsnestleder Liv Sannes (LO), Oslo
 • Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken (Møre og Romsdal fylkeskommune), Rauma
 • Prorektor Pinar Heggernes (Universitetet i Bergen), Bergen
 • Dekan Leif Skiftenes Flak (Universitet i Agder), Grimstad
 • Forskingsleder Hans Yngvar Torvatn (Sintef), Trondheim
 • Professor Gunnar Hartvigsen (Universitetet i Tromsø), Tromsø
 • Forsker Erling Barth (Institutt for samfunnsforskning), Oslo
 • Professor Torberg Falch (NTNU), Trondheim