Kompetansebehovsutvalget

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Kompetansebehovsutvalget skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Utvalget består av totalt 18 medlemmer.

Kompetansebehovsutvalget er oppnevnt for seks nye år. Alle utvalgsmedlemmene oppnevnes for to år av gangen. Første del/tema-rapport fra utvalget skal leveres innen 1. juni 2022. Første hovedrapport fra utvalget skal leveres innen 1. juni 2023. Utvalgets utredninger avgis til Kunnskapsdepartementet.

Kompetansebehovsutvalget skal:

 • Analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og gi den best mulige faglige analysen og vurderingen av samfunnets fremtidige kompetansebehov, herunder vurdere utdanningssystemets evne til å dekke dette behovet.
 • Frambringe en analyse og vurdering av framtidige kompetansebehov både på kort, mellomlang og lang sikt.
 • Legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig. Utvalget skal synliggjøre innspill fra arbeidslivet. 
 • Avgi minimum en hovedrapport annet hvert år. Utvalget kan etter eget initiativ løfte frem problemstillinger som gjelder kompetansebehov i egne rapporter, artikler eller andre dokumenter. Kunnskapsdepartementet kan i tillegg be om del/tema-rapporter.
 • Utvalgets arbeid og leveranser skal være relevant for nasjonale og regionale myndigheter i utviklingen av kompetansepolitikken, herunder dimensjonering av utdanningssektoren.  

Medlemmer:

 • Adm.direktør Sveinung Skule (leder), Bærum
 • Spesialrådgiver Hanne Børrestuen, Nittedal
 • Avdelingsnestleder Liv Sannes, Oslo
 • Organisasjonssjef Christine Meling, Bærum
 • Spesialrådgiver Bente Søgaard, Oslo
 • Seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt, Ullensaker
 • Kompetansedirektør Dr.scient. Are Turmo, Oslo
 • Spesialrådgiver Trond Bergene, Lillestrøm
 • Seniorrådgiver Sonja Lovise Berg, Oslo
 • Fylkesdirektør Børre Krudtå, Tromsø
 • Statsviter Svein Michelsen, Bergen
 • Samfunnsøkonom Mari Rege, Stavanger
 • Samfunnsøkonom Torberg Falch, Trondheim
 • Professor James Tommy Karlsen, Mandal
 • Sosiolog Marit Aure, Tromsø
 • Arbeidsforsker Hans Torvatn, Trondheim
 • Samfunnsøkonom Katrine Løken, Bergen
 • Samfunnsgeograf Jon Paschen Knudsen, Lillesand
 • Sykepleievitenskap Berit Rokne, Os

 

faksimile