Kontakt Kunnskapsdepartementet

Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo
Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 

Offentlighetsloven

Kunnskapsdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven  (Lov av 19. mai 2006 nr. 16).  Det betyr at alle departementets saksdokumenter, inkludert all post til og fra departementet, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i et dokument. Opplysninger om noens personlige forhold er alltid taushetsbelagte.

Offentlig journal

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og vanlig postadresse.