Tilskudd fra KD

Kunnskapsdepartementet har tilskuddsordninger for utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og andre som yter tjenester i utdanningssektoren, for eksempel studentsamskipnader.

Nedenfor finner du informasjon om tilskuddsordninger som Kunnskapsdepartementet selv forvalter. Noen tilskuddsbevilgninger under Kunnskapsdepartementet er rettet til navngitte mottakere. Dette kan være virksomheter som har bestemte oppgaver i utdannings- og forskningssektoren, eller det kan være internasjonale organisasjoner der Norge er medlem. Disse øremerkede tilskuddene er ikke omtalt nedenfor. 

De fleste tilskuddsordningene Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det Utdannningsdirektoratet eller Kompetanse Norge som forvalter. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finner du på nettsidene deres. Lenke til opplysninger om tilskudd til frivillige organisasjoner er likevel tatt inn nedenfor. Tilskudd som Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter, går over Kunnskapsdepartementets budsjett. Informasjon om denne ordningen finnes på UNESCO-kommisjonens nettsider.

Private høyskoler

Private høyskoler er en viktig del av systemet for høyere utdanning, og kan få samme faglige fullmakter som de statlige institusjonene. Private institusjoner som er akkrediterte som høyskoler eller har akkrediterte studietilbud, kan søke departementet om tilskudd over statsbudsjettet (kap. 260 post 70). Private høyskoler kan ta egenbetaling av studentene, men statstilskudd er den viktigste inntektskilden for flertallet av de private høyskolene. 

Departementet har fastsatt mål for universitets- og høyskolesektoren, og disse målene omfatter både statlige og private institusjoner som mottar tilskudd. Institusjonene skal også fastsette egne mål for virksomheten. 

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Lovendringene forsterker reguleringen av de private høyskolene og fagskolene og tilsynet med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode.

Private fagskoler

Fagskoleloven skiller mellom godkjenning av fagskoleutdanning og rett til offentlig tilskudd. Godkjenning er en nødvendig forutsetning for tilskudd, men utløser ikke tilskudd automatisk. Noen få private fagskoler får tilskudd, hovedsakelig skoler som enten gir helse- og sosialfaglige fagskoleutdanninger eller som tidligere har fått tilskudd etter privatskoleloven.

Tilskuddsordningen for fagskoler legges om fra 2018, se Prop. 1 S (2017-2018). Skillet mellom godkjenning som fagskole og rett til tilskudd opprettholdes. Private fagskoler som får tilskudd, går inn i en felles ordning sammen med de fylkeskommunale fagskolene. I den nye ordningen vil tilskuddet være sammensatt av et fast grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd som fastsettes på grunnlag av avlagte fagskolepoeng.

Studentsamskipnader

Studentsamskipnadene mottar tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til generelt studentvelferdsarbeid. Det er Kunnskapsdepartementet som oppretter, nedlegger og slår sammen studentsamskipnader. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap. 270 post 74.

Studentsamskipnader og studentboligstiftelser kan søke departementet om tilskudd til studentboligbygging. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap. 270 post 75.

Tilskuddsordningene er rammestyrt og budsjettrammen for postene fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Studentorganisasjoner

Landsomfattende intresseorganisasjoner for studenter kan søke departementet om tilskudd til sitt arbeid med å fremme interessene til studentene (kap. 270 post 74). Tilskuddet gis ikke til mindre organisasjoner der medlemmene også er representert gjennom de landsomfattende organisasjonene. Tilskuddsordningen er rammestyrt og budsjettrammen for posten fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Informasjon om Kunnskapsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Tilskudd  Tilskuddsforvalter Regelverk
Tilskudd til organisasjoner Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/
Tilskudd til studieforbund Kompetanse Norge http://www.kompetansenorge.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/
Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Kompetanse Norge http://www.kompetansenorge.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/
Tilskudd til interesseorganisasjoner for studenter Kunnskaps-departementet

 Prop. 1 S (2016–2017)

Tilskudd til UNESCO-formål Den norske UNESCO-kommisjonen http://unesco.no/sok-midler/

Kompetansepluss arbeidslivet og frivillighet 

Kompetanse Norge

https://www.kompetansenorge.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet-BKA/Sok-penger-til-opplaring/