Tilskudd fra KD

Kunnskapsdepartementet har tilskuddsordninger for kommuner og fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og andre private virksomheter.

De fleste tilskuddsordningene Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det Utdannningsdirektoratet eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finner du på nettsidene deres. Lenker til opplysninger om tilskudd til frivillige organisasjoner er likevel tatt inn nedenfor.

Tilskudd som Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter, går over Kunnskapsdepartementets budsjett. Informasjon om denne ordningen finnes på UNESCO-kommisjonens nettsider.

Tilskuddsordning

Forvalter

Læremidler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Landslinjer

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Samisk i grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Samisk i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studieperimisjon for videreutdanning i samisk

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 

Opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg.

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Turer til tidligere konsentrasjonsleire

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kvensk eller finsk i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kvensk eller finsk i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Opplæring i kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Lærlinger med spesielle behov

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Internasjonale utdanningsprogrammer og organisjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studieopphold i utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Prosjekter i organisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Grunntilskudd organisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Grunntilskudd friskoleorganisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Kunst- og kultur grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

NAROM

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Forskning på tiltak for bedre kvalitet i barnehage og grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Forskning på effektene av økt lærertetthet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Veiledning for nyutdannede lærere

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Vitensentre

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Fjellheimen leirskole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Sameskoler i Snåsa og Målselv

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Murmanskskolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Voksenopplæring Sandefjord (Signo)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Den franske skolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Internat Krokeide yrkesskole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Røde Kors Nordisk United World College

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Signo og Briskeby skole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Opplæring i rusinstitusjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Lycée international

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående grunnskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående videregående skoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående skoler godkjent etter voksenopplæringsloven

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående grunnskoler i utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående videregående skoler i utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående skoler funksjonshemmede

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Andre frittstående skoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Den tyske skolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kompletterende undervisning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Toppidrett

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Elevutveksling utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kapitaltilskudd friskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Bemanningsnorm i barnehage

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Minoritetsspråklige i barnehage

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Barnehagedeltakingminoritetsspråklige

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Svømming i barnehage

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Fagskoler

DIKU - direktoratet  for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Utviklingsmidler fagskoler

DIKU - direktoratet  for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Felles tiltak fagskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

EUs utdanningsprogrammer

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Folkehøyskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Folkehøgskolerådet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Nordiska Folkehögskolan

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studieforbund

Kompetanse Norge

Voksenopplæringsorganisasjoner

Kompetanse Norge

Holocaust-senteret

Kompetanse Norge

Falstadsenteret

Kompetanse Norge

Stiftelsen Arkivet

Kompetanse Norge

Nansen fredssenter

Kompetanse Norge

Narviksenteret

Kompetanse Norge

Wergelandssenteret

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Raftostiftelsen

Kompetanse Norge

Kompetanse+ arbeid

Kompetanse Norge

Kompetanse+ frivillighet

Kompetanse Norge

Karriereveiledning

Kompetanse Norge

Private høyskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Fullbright-programmet

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

Samskipnadenes velferdsarbeid

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

Interesseorganisasjoner for elever og studenter

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

Bygging av studentboliger

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNIS (Universitetssenteret på Svalbard)

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNINETT

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

NORDUnet-kontingent

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

 

Informasjon om Kunnskapsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på

Tilskudd Tilskuddsforvalter Regelverk  
Tilskudd til organisasjoner

Utdanningsdirektoratet

http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/

 

Tilskudd til studieforbund

Kompetanse Norge http://www.kompetansenorge.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/  
Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Kompetanse Norge http://www.kompetansenorge.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/  

Tilskudd til interesseorganisasjoner for studenter

Direktoratet for internasjnalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskning (Diku)

Prop. 1 S (2019–2020)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671152/

 

 

Tilskudd til UNESCO-formål

Den norske UNESCO-kommisjonen

http://unesco.no/sok-midler/  

Kompetansepluss arbeidslivet og frivillighet 

Kompetanse Norge

https://www.kompetansenorge.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet-BKA/Sok-penger-til-opplaring