Tilskudd fra KD

Kunnskapsdepartementet har tilskuddsordninger for utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og andre som yter tjenester i utdanningssektoren, for eksempel studentsamskipnader.

Nedenfor finner du informasjon om tilskuddsordninger som Kunnskapsdepartementet selv forvalter. Noen tilskuddsbevilgninger under Kunnskapsdepartementet er rettet til navngitte mottakere. Dette kan være virksomheter som har bestemte oppgaver i utdannings- og forskningssektoren, eller det kan være internasjonale organisasjoner der Norge er medlem. Disse øremerkede tilskuddene er ikke omtalt nedenfor. 

De fleste tilskuddsordningene Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det Utdannningsdirektoratet eller Kompetanse Norge som forvalter. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finner du på nettsidene deres. Lenke til opplysninger om tilskudd til frivillige organisasjoner er likevel tatt inn nedenfor. Tilskudd som Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter, går over Kunnskapsdepartementets budsjett. Informasjon om denne ordningen finnes på UNESCO-kommisjonens nettsider.

Private høyskoler

Private høyskoler er en viktig del av systemet for høyere utdanning, og kan få samme faglige fullmakter som de statlige institusjonene. Private institusjoner som er akkrediterte som høyskoler eller har akkrediterte studietilbud, kan søke departementet om tilskudd over statsbudsjettet (kap. 260 post 70). Private høyskoler kan ta egenbetaling av studentene, men statstilskudd er den viktigste inntektskilden for flertallet av de private høyskolene. 

Departementet har fastsatt mål for universitets- og høyskolesektoren, og disse målene omfatter både statlige og private institusjoner som mottar tilskudd. Institusjonene skal også fastsette egne mål for virksomheten. 

Stortinget vedtok våren 2017 endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven. Lovendringene forsterker reguleringen av de private høyskolene og fagskolene og tilsynet med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode.

Private fagskoler

Fagskoleloven skiller mellom godkjenning av fagskoleutdanning og rett til offentlig tilskudd. Godkjenning er en nødvendig forutsetning for tilskudd, men utløser ikke tilskudd automatisk. Noen få private fagskoler får tilskudd, hovedsakelig skoler som enten gir helse- og sosialfaglige fagskoleutdanninger eller som tidligere har fått tilskudd etter privatskoleloven.

Tilskuddsordningen for fagskoler legges om fra 2018, se Prop. 1 S (2017-2018). Skillet mellom godkjenning som fagskole og rett til tilskudd opprettholdes. Private fagskoler som får tilskudd, går inn i en felles ordning sammen med de fylkeskommunale fagskolene. I den nye ordningen vil tilskuddet være sammensatt av et fast grunntilskudd og et resultatbasert tilskudd som fastsettes på grunnlag av avlagte fagskolepoeng.

Studentsamskipnader

Studentsamskipnadene mottar tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til generelt studentvelferdsarbeid. Det er Kunnskapsdepartementet som oppretter, nedlegger og slår sammen studentsamskipnader. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap. 270 post 74.

Studentsamskipnader og studentboligstiftelser kan søke departementet om tilskudd til studentboligbygging. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap. 270 post 75.

Tilskuddsordningene er rammestyrt og budsjettrammen for postene fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Studentorganisasjoner

Landsomfattende intresseorganisasjoner for studenter kan søke departementet om tilskudd til sitt arbeid med å fremme interessene til studentene (kap. 270 post 74). Tilskuddet gis ikke til mindre organisasjoner der medlemmene også er representert gjennom de landsomfattende organisasjonene. Tilskuddsordningen er rammestyrt og budsjettrammen for posten fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Informasjon om Kunnskapsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Tilskuddsordning

Forvalter

Læremidler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Landslinjer

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Samisk i grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Samisk i vgo

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Samiske studiehjemler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 

Opplæring innvandrerbarn

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Rentekompensasjon skoler mv.

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Leirskoleopplæring

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Finsk i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Finsk i vgo

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Opplæring i kriminalomsorgen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Investeringer grunnskolereformen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Lærlinger med spesielle behov

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Int. utdanningsprogrammer og organisj.

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studieopphold i utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Prosjekter i organisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Grunntilskudd organisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Grunntilskudd friskoleorganisasjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT/KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Kunst- og kultur grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

NAROM

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Forskning gjennomføring vgo

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Økt lærertetthet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Tidlig innsats

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Vitensentre

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Fjellheimen leirskole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Sameskoler i Snåsa og Målselv

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Murmanskskolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Voksenopplæring Sandefjord (Signo)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Den franske skolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Internat Krokeide yrkesskole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Røde Kors Nordisk UWC

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Signo og Briskeby skole

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Opplæring i rusinstitusjoner

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Lycée international

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående grunnskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående vgo

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående skoler voksenopplæring

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående grunnsk utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående vgo utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Frittstående skoler funksjhemmede

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Andre frittstående skoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Den tyske skolen

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kompletterende undervisning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Toppidrett

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Elevutveksling utlandet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Kapitaltilskudd friskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Mva-komp friskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Minoritetsspråklige i barnehage

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Barnehagedelt minoritetsspråklige

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Svømming i barnehage

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Fagskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Utviklingsmidler fagskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Felles tiltak fagskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

EUs utdanningsprogrammer

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Folkehøyskoler

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Folkehøgskolerådet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Nordiska Folkehögskolan

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Studieforbund

Kompetanse Norge

Voksenopplæringsorganisasjoner

Kompetanse Norge

Holocaust-senteret

Kompetanse Norge

Falstadsenteret

Kompetanse Norge

Stiftelsen Arkivet

Kompetanse Norge

Nansen fredssenter

Kompetanse Norge

Narviksenteret

Kompetanse Norge

Wergelandssenteret

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Raftestiftelsen

Kompetanse Norge

Kompetanse+ arbeid

Kompetanse Norge

Kompetanse+ frivillighet

Kompetanse Norge

Karriereveiledning

Kompetanse Norge

Private høyskoler

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Fullbright-programmet

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

ANSA

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Samskipnadenes velferdsarbeid

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Int.org. for elever og studenter

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Bygging av studentboliger

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNIS

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNINETT

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

NORDUnet-kontingent

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UH-andre overføringer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Internasjonale programmer

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UH-rådet

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Regionale forskningsfond

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Andre private, forskning

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Abels matematikkpris

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Int. grunnforsk.organisasjoner

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Horisont 2020

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNESCO-kontingent

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

UNESCO-formål

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET