Tilskudd fra KD

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og for studentsamskipnader og studentboligstiftelser.

Nedenfor finner du informasjon om tilskuddsordninger som Kunnskapsdepartementet selv forvalter. Noen tilskuddsbevilgninger under Kunnskapsdepartementet er rettet til navngitte mottakere. Dette kan være virksomheter som har bestemte oppgaver i utdannings- og forskningssektoren, eller det kan være internasjonale organisasjoner der Norge er medlem. Disse øremerkede tilskuddene er ikke omtalt nedenfor. 

De fleste tilskuddsordningene Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det Utdannningsdirektoratet eller Kompetanse Norge som forvalter. Mer informasjon om disse tilskuddsordningene finner du på nettsidene deres. Opplysninger om tilskudd til frivillige organisasjoner er likevel tatt inn nedenfor. Tilskudd som Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter, går over Kunnskapsdepartementets budsjett. Informasjon om denne ordningen finnes på UNESCO-kommisjonens nettsider.

Tilskudd til frivillige organisasjoner

 

Private høyskoler

Private høyskoler er en viktig del av systemet for høyere utdanning, og kan få samme faglige fullmakter som de statlige institusjonene. Private institusjoner som er akkrediterte som høyskoler eller har akkrediterte studietilbud, kan søke departementet om tilskudd over statsbudsjettet (kap. 260 post 70). Private høyskoler kan ta egenbetaling av studentene, men statstilskudd er den viktigste inntektskilden for flertallet av de private høyskolene. 

Departementet har fastsatt mål for universitets- og høyskolesektoren, og disse målene omfatter både statlige og private institusjoner som mottar tilskudd. Institusjonene skal også fastsette egne mål for virksomheten. 

Rapporten Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste er utarbeidet av en ekspertgruppe, nedsatt av departementet. Ekspertgruppen har anbefalt bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Departementet tar sikte på at forslag til endringer i regelverket kan sendes på høring våren 2016.  

Private fagskoler

Offentlig tilskudd skal bidra til å sikre drift av ulike utdanningstilbud ved private fagskoler som er godkjent av NOKUT. Tilskuddsordningen omfatter i utgangspunktet 14 private fagskoler, der nesten alle tidligere fikk støtte etter kapittel 6A i privatskolelova, og som innen 1. juli 2010 hadde fått godkjenning i henhold til fagskoleloven. 

Tilskuddsordningen for fagskoler (kap. 276 post 72 i statsbudsjettet) er rammestyrt. Dette innebærer at størrelsen på de samlede tilskuddene fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Studentsamskipnader

Studentsamskipnadene mottar tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til generelt studentvelferdsarbeid. Det er Kunnskapsdepartementet som oppretter, nedlegger og slår sammen studentsamskipnader. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap.270 post 74. Landsomfattende intresseorganisasjoner for studenter mottar tilskudd over den samme posten. 

Studentsamskipnader og studentboligstiftelser kan søke departementet om tilskudd til studentboligbygging. Tilskuddet går over statsbudsjettet kap 270 post 75. Invitasjonen til å søke om dette tilskuddet legges ut på regjeringen.no i oktober for søknader for kommende år. 

Tilskuddsordningene er rammestyrt og budsjettrammen for postene fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Studentorganisasjoner

Landsomfattende intresseorganisasjoner for studenter kan søke departementet om tilskudd til sitt arbeid med å fremme interessene til studentene. Tilskuddet gis ikke til mindre organisasjoner der medlemmene også er representert gjennom de landsomfattende intresseorganisasjonene for studenter. Landsomfattende intresseorganisasjoner for studenter kan søke departementet om tilskudd over statsbudsjettet kap 270 post 74. Studentsamskipnadene mottar tilskudd over den samme posten. Tilskuddsordningen er rammestyrt og budsjettrammen for posten fastsettes av Stortinget i forbindelse med årlig behandling av statsbudsjettet. 

Informasjon om Kunnskapsdepartementets tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på.

Tilskudd  Tilskuddsforvalter Regelverk
Tilskudd til organisasjoner Utdanningsdirektoratet http://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-til-organisasjoner/
Tilskudd til studieforbund Kompetanse Norge http://www.vox.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/
Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner Kompetanse Norge http://www.vox.no/Tilskudd/Tilskudd-til-studieforbund-og-nettskoler/
Tilskudd til interesseorganisasjoner for studenter Kunnskaps-departementet

 Prop. 1 S (2015–2016) s. 165

Tilskudd til UNESCO-formål Den norske UNESCO-kommisjonen http://unesco.no/sok-midler/

Kompetansepluss arbeidslivet og frivillighet 

Kompetanse Norge

https://www.kompetansenorge.no/Basiskompetanse-i-arbeidslivet-BKA/Sok-penger-til-opplaring/

 

Kunnskapsdepartement gir tilskudd til oppføring, kjøp og rehabilitering av studentboliger. Tilskudd gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad.

Tilskudd til studentboliger