Utvalg for kvalitetsutvikling i skolen

Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

Det offentlige utvalget er et partssammensatt utvalg med medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer i arbeidet.

Utvalget skal levere en NOU i to deler:

 • En del som beskriver styrker og utfordringer i dagens system skal leveres tidlig i 2023
 • En hoveddel der de anbefaler endringer skal leveres høsten 2023

Utvalgets medlemmer:

 • Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (utvalgets leder)
 • Lærer Henning Hansen, Lyngen
 • Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
 • Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen
 • Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland
 • Leder Karen Inga Eira, Kautokeino
 • Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo
 • Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje
 • Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo
 • Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo
 • Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim