Styret for Simula Research Laboratory AS (Simula)

Styret for Simula har det overordnede ansvaret for virksomheten. Simula eies av Kunnskapsdepartementet og det er selskapets generalforsamling som oppnevner styret.

Generalforsamlingen oppnevnte følgende medlemmer til styret for perioden 2023-2025:

  • Ingvild Myhre
  • Pinar Heggernes
  • Hilde Brunvand Nordvik
  • Lasse Olsen
  • Ingolf Søreide
  • Mats Lundqvist
  • Maria Korkunc
  • Jan Helgesen (varamedlem)

Styret består også av to ansattrepresentanter.