Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.
 • Det europeiske Wergelandsenteret

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Det europeiske Wergelandsenteret er en norsk stiftelse som ble opprettet i samarbeid mellom regjeringen og Europarådet i 2008. Senterets styre utnevnes av Kunnskapsdepartementet, men tre av syv styremedlemmer nomineres i hht. vedtektene av Europarådet.

 • Ekspertgruppe for utredning av nasjonalt senter for yrkesfag

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen har et mål om å utvikle en langsiktig og målrettet fag- og yrkesopplæring av høy kvalitet, som er attraktive yrkesvalg og som dekker arbeidslivets behov for kompetanse. Å opprette et nasjonalt senter for yrkesfag kan være et tiltak for å oppnå dette.

 • Ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring.

 • Ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en bredt sammensatt gruppe med eksperter innen skole og utdanning samt fagområder som etikk, teknologi og jus.

 • Fagskolerådet

  Styre/råd/utval Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har utnemnt medlemmer og varamedlemmer til Nasjonalt fagskoleråd for 2024–2025. Dei neste to åra skal dette fagskolerådet gi råd til departementet i spørsmål om høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg.

 • Felles klagenemnd

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Felles klagenemnd håndterer klager på enkeltvedtak som er gjort av høyere utdanningsinstitusjoner ovenfor studenter etter universitets- og høyskoleloven, samt klager på slike institusjoner sine avgjørelser om avslag på innsyn etter offentleglova. Nemdens medlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUB skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen.

 • Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til. Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (KIF-komiteen) jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Komiteens medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Kompetansebehovsutvalget skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Utvalget består av totalt 16 medlemmer.

 • Kompetansepolitisk råd

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Formålet med Kompetansepolitisk råd er å fremme et godt samarbeid om oppfølging og videreutvikling av kompetansepolitikken. Rådets hovedoppgave er å løfte frem konkrete problemstillinger og drøfte mulige løsninger, slik at regjeringen får synspunkter og innspill fra ulike aktører og ståsteder. Rådets arbeid tar utgangspunkt i relevant dokumentasjon, herunder leveranser fra Kompetansebehovsutvalget.

 • Kompetansereformsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kompetansereformsutvalget skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal utrede hvordan de kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte. Utvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 20. juni 2023. Rapporten skal legges frem 31. oktober 2024.

 • Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker om opptak gjennom Samordna opptak, annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Nemnda behandler likevel ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

 • Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal klagenemnd jobber med klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler.

 • NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  NOKUTs klagenemnd for høyere utdanning behandler klager på alle NOKUTs vedtak innenfor høyere utdanning. Klagenemnden oppnevnes av Kunnskapsdepartementet

 • NOKUTs klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  NOKUTs klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på alle NOKUTs vedtak innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Klagenemnden oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

 • NOKUTs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NOKUT har det overordna ansvaret for virksomheten og de vedtakene NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

 • Norges forskningsråds styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for Norges forskningsråd skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og gi råd om forskningspolitikken.

 • Norges grønne fagskole - Vea

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Norges grønne fagskole - Vea er underlagt lov av 28. august 2018 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), og andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter. Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at fagskolen drives effektivt og i overensstemmelse med fagskoleloven og øvrige lover og forskrifter som gjelder for statlige virksomheter, og etter de rammer og mål som gis av departementet. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved fagskolen dersom ikke annet følger av lov.

 • Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NUPI skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet.

 • Partssammensatt utvalg for å utrede en kompetansereform for arbeidslivet

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Økende krav til kompetanse i arbeidsliv og samfunn har bidratt til at kompetansepolitikken har fått en nøkkelrolle i møte med flere samfunnsutfordringer. En helhetlig og målrettet kompetansepolitikk er sentral for å nå målene om mest mulig relevant kompetanse i arbeidslivet og god produktivitet. Det henger også sammen med målet om at færrest mulig skal stå utenfor arbeidslivet. Det er avgjørende at kompetansepolitikken utvikles og forankres sammen med partene i arbeidslivet.

 • Rammeplanutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet oppnevnte 7. januar 2023 et hurtigarbeidende utvalg som skal foreslå forenklinger i gjeldende forskrifter om rammeplaner for lærerutdanningene.

 • Råd for studieforberedende utdanningsprogram

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet etablerer et Råd for studieforberedende utdanningsprogram som oppfølging av Fullføringsreformen.

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

 • Skjermbrukutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Skjermbrukutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 2, juni 2023. Utvalget skal se på konsekvenser av barn og unges skjermbruk og se på tiltak. Utvalgets endelige anbefalinger skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen november 2024.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet oppnevner ekstern styreleder og tre eksterne medlemmer til styrene ved statlige universiteter og høyskoler som har tilsatt rektor. For de statlige universitetene og høyskolene som har valgt rektor oppnevner departementet fire styremedlemmer. I tillegg oppnevnes to eksterne numeriske varamedlemmer.

 • Styret for de samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

 • Styret for Simula Research Laboratory AS (Simula)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for Simula har det overordnede ansvaret for virksomheten. Simula eies av Kunnskapsdepartementet og det er selskapets generalforsamling som oppnevner styret.

 • Styret for Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) har det overordnede ansvaret for virksomheten. Styret blir oppnevnt av generalforsamlingen til selskapet.

 • Utvalg for kvalitetsutvikling i skolen

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.