Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.

Se også databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg (SRU), som ble lansert 1. november 2017. Databasen gir oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og med medlemmer: https://data.regjeringen.no/sru/

sru@dss.dep.no

 • Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

  Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

 • Rammeplanutvalg for tofaglig master i faglærerutdanning

  Våren 2018 nedsatte Kunnskapsdepartementet et utvalg som utredet kompetansebehov og anbefalte departementet å innføre en slik utdanning. Regjeringen følger anbefalingen og har nå bedt rammeplanutvalget om å begynne arbeidet med å utvikle et forslag til rammeplan for tofaglig master i faglærerutdanning.

 • Utvalg for å gjennomgå regelverket for universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler.

 • Ekspertgruppe som skal se på stillingsstruktur i høyere utdanning

  Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

 • Utval skal sjå på opplæringslova

  Regjeringa har sett ned eit offentleg utval som skal sjå på regelverket for grunnopplæringa og foreslå ei ny opplæringslov.

 • Ekspertgruppe for barnehagelærerrollen

  Regjeringen har nedsatt en ekspertgruppe som skal frambringe et kunnskapsgrunnlag om barnehagelærerrollen og yrkesutøvelsen

 • Utval som skal sjå på vidaregåande opplæring

  Utvalet skal blant anna vurdere om strukturen og innhaldet i vidaregåande opplæring gir elevane dei beste føresetnadane for å lære og fullføre vidaregåande. Gruppa skal også sjå på om opplæringa gir elevane kompetansen dei treng for å delta i samfunnet.

 • Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

  Regjeringen har satt ned et utvalg for å få mer kunnskap om hvorfor gutter i snitt gjør det dårligere på skolen enn jentene.

 • Kompetansepolitisk råd

  Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

 • Livsoppholdutvalget

  Manglende eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige midler til livsopphold, kan føre til at voksne ikke begynner på eller gjennomfører nødvendig opplæring. Utvalget skal utrede løsninger og modeller for inntektssikring, slik at flere voksne kan ta opplæring på grunnskole og videregående nivå.

 • Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

  Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.

 • Karriereveiledningsutvalget

  Et utvalg har utredet et helhetlig system for karriereveiledning i Norge og kommet med anbefalinger for hvordan tilbudet kan bli bedre.

 • Regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene

  En ekspertgruppe har utredet regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

 • Fagskoleutvalget

  Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget overleverte sin utredning til kunnskapsministeren 15. desember 2014.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.