Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

 • Ekspertutvalg for finansiering av livsopphold ved voksnes opplæring

  400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive. Mange av disse har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

 • Kompetansebehovutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Professor Steinar Holden vil lede utvalget.

 • Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

  Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole.

 • Regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene

  Kunnskapsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe for å utrede og presisere regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

 • Fagskoleutvalget

  Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget overleverte sin utredning til kunnskapsministeren 15. desember 2014.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.