Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.

Se også databasen for regjeringens styrer, råd og utvalg (SRU), som ble lansert 1. november 2017. Databasen gir oversikt over aktive og historiske styrer, råd og utvalg og med medlemmer: https://data.regjeringen.no/sru/

sru@dss.dep.no

 • Opptaksutvalet

  Opptaksutvalet skal gjere ein heilskapleg gjennomgang og vurdere regelverket for opptak til høgare utdanning. Dei skal foreslå eit forståeleg og fleksibelt opptaksregelverk, som varetar rettstryggleiken til søkarane og som kan tilpassast høgare utdanning i framtida og den teknologiske utviklinga.

 • Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet

  Akademisk frihet, uavhengighet, og kvalitetssikring blir stadig viktigere for å beholde høy tillit til forskningsbasert kunnskap i samfunnet.

 • Utval om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrarar

  Utvalet skal sjå på korleis arbeidsinnvandrarar og deira familiemedlem kan bli betre integrert i norsk arbeids- og samfunnsliv. Utvalet skal gå gjennom situasjonen til denne gruppa, og føreslå tiltak og endringar som eit ledd i vidareutviklinga av integreringspolitikken.

 • Lovutvalg om negativ sosial kontroll

  Lovutvalget skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

 • Offentleg utval om framtidas etter- og vidareutdanning

  Utvalet får som hovudoppgåve å vurdere korleis ein kan bruke ressursane på ein mest mogleg effektiv måte. Utvalet skal hente kunnskap og erfaringar frå tidlegare satsingar, og bruke dette når dei foreslår ulike modellar for etter- og vidareutdanningstilbod.

 • Folkehøgskoleutvalget

  Utvalget vil blant annet se på hva samfunnsoppdraget til folkehøgskolene skal være, og hvilke rammevilkår som må være på plass. Etter planen skal utvalget levere sin innstilling om ett år.

 • Utvalg om finansieringen av universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. Siri Hatlen skal lede arbeidet.

 • Kompetansepolitisk råd

  Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet,  VOFO og UHR. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, VOFO og UHR.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Kompetansebehovsutvalget skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Kunnskapsdepartementet oppnevner styreledere og medlemmer til styrer ved universiteter og høyskoler.