Styrer, råd og utvalg under Kunnskapsdepartementet

Oversikt over Kunnskapsdepartementets oppnevnte styrer, råd og utvalg.
 • Ekspertgruppe om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal både gi en oversikt over kunnskapen på området og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres i utdanningssystemet for å redusere sosiale forskjeller, øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet med et kompetansebevis som kvalifiserer til et arbeidsmarked i endring.

 • Ekspertgruppen for digital læringsanalyse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Ekspertgruppen skal gi Kunnskapsdepartementet bedre grunnlag for beslutninger om digital læringsanalyse i grunnopplæringen, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en bredt sammensatt gruppe med eksperter innen skole og utdanning samt fagområder som etikk, teknologi og jus.

 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUB skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål: «Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen.

 • Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en klagenemnd som vedtak i Lånekassen kan klages inn til. Fortolkningen og bruken av regelverket som klagenemnda gjør, er retningsgivende for Lånekassens behandling av tilsvarende saker.

 • Kompetansebehovsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Kompetansebehovsutvalget skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Utvalget består av totalt 18 medlemmer.

 • Kompetansepolitisk råd

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Formålet med Kompetansepolitisk råd er å fremme et godt samarbeid om oppfølging og videreutvikling av kompetansepolitikken. Rådets hovedoppgave er å løfte frem konkrete problemstillinger og drøfte mulige løsninger, slik at regjeringen får synspunkter og innspill fra ulike aktører og ståsteder. Rådets arbeid tar utgangspunkt i relevant dokumentasjon, herunder leveranser fra Kompetansebehovsutvalget.

 • Kvalitetsutviklingsutvalget

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Utvalget skal levere en delinnstilling som beskriver styrkene og utfordringene i dagens system og en analyse av hvilke behov ulike nivå har for informasjon og støtte for å drive kvalitetsutvikling. Utvalget skal levere en hovedinnstilling med forslag til endringer i dagens prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for kvalitetsutvikling.

 • Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning behandler klager på enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i fagskoleloven § 16, og §§ 24 til 27, jf. fagskoleforskriften § 43. Dette er saker om opptak gjennom samordnet opptak, annullering av eksamen m.m., utestenging, bortvisning, vurdering av skikkethet og krav til politiattest. Nemnda behandler likevel ikke klager på fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse eller spesielle opptakskrav.

 • Nasjonalt fagskoleråd

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Nasjonalt fagskoleråd er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra partene i arbeidslivet og organisasjoner som har interesse i utdanningsområdet. Fagskolerådet skal gi råd til departementet i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge. Fagskolerådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. Rådet skal arbeide med videreutvikling av fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom fagskolesektoren og arbeidslivet. Fagskolerådet baserer sitt arbeid på ILO-konvensjonen av 23.06.1975 nr. 142 om yrkesrettledning og yrkesopplæring.

 • NOKUTs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NOKUT har det overordna ansvaret for virksomheten og de vedtakene NOKUT gjør. Styret blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for en periode på fire år (to år for studentmedlemmene).

 • Norges forskningsråds styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for Norges forskningsråd skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og gi råd om forskningspolitikken.

 • Norges grønne fagskole - Vea

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Norges grønne fagskole - Vea er underlagt lov av 28. august 2018 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), og andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter. Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at fagskolen drives effektivt og i overensstemmelse med fagskoleloven og øvrige lover og forskrifter som gjelder for statlige virksomheter, og etter de rammer og mål som gis av departementet. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved fagskolen dersom ikke annet følger av lov.

 • Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIs styre

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret for NUPI skal påse at instituttet ledes, organiseres og finansieres på en hensiktsmessig måte i forhold til den målsetting og de oppgaver som er gitt instituttet.

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i henhold til § 12-1 i opplæringsloven og skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. SRY skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

 • Statens Lånekasse

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp virksomheten, og kontrollere at ledelsen utfører oppgavene sine i samsvar med de styringssignaler og retningslinjer departementet har gitt.

 • Styrer ved universiteter og høyskoler

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet oppnevner ekstern styreleder og tre/fire eksterne medlemmer til styrene ved statlige universiteter og høyskoler.