Norges grønne fagskole - Vea

Norges grønne fagskole - Vea er underlagt lov av 28. august 2018 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven), og andre aktuelle lover, forskrifter og reglementer som gjelder for statlige virksomheter. Styret er fagskolens øverste ansvarlige styringsorgan, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at fagskolen drives effektivt og i overensstemmelse med fagskoleloven og øvrige lover og forskrifter som gjelder for statlige virksomheter, og etter de rammer og mål som gis av departementet. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved fagskolen dersom ikke annet følger av lov.

Styret for skolen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 1.9.2020 til 1.9.2024.

Medlemmer:

 • Arild Sørum Stana, styreleder
 • Tor Rullestad
 • Marte Tøndel, nestleder
 • Marianne Leisner
 • Karsten Totland Raddatz
 • Dorte Finstad, ansattes representant
 • Bernt Wankel, studentenes representant

Varamedlemmer:

 • Trude Mæhlum
 • Marte Elisabeth Røhnebæk
 • Odd Hugo Gauslaa, ansattes representant
 • Teresa Lundberg, studentenes representant