Kompetansepolitisk råd

Formålet med Kompetansepolitisk råd er å fremme et godt samarbeid om oppfølging og videreutvikling av kompetansepolitikken. Rådets hovedoppgave er å løfte frem konkrete problemstillinger og drøfte mulige løsninger, slik at regjeringen får synspunkter og innspill fra ulike aktører og ståsteder. Rådets arbeid tar utgangspunkt i relevant dokumentasjon, herunder leveranser fra Kompetansebehovsutvalget.

Mandat for Kompetansepolitisk råd

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.08.22.

Formål

Formålet med Kompetansepolitisk råd er å fremme et godt samarbeid om oppfølging og videreutvikling av kompetansepolitikken. Rådets hovedoppgave er å løfte frem konkrete problemstillinger og drøfte mulige løsninger, slik at regjeringen får synspunkter og innspill fra ulike aktører og ståsteder.

Rådets arbeid tar utgangspunkt i relevant dokumentasjon, herunder leveranser fra Kompetansebehovsutvalget.

Sammensetting

Kompetansepolitisk råd består av følgende rådsmedlemmer:

  • Regjeringen representert ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet
  • Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden
  • Frivillig sektor og studieforbund representert ved Kompetanseforbundet og VOFO
  • Universitets- og høgskolerådet
  • Fagskolerådet
  • Fylkeskommunene representert ved en fylkeskommunedirektør/fylkesrådmann

Sametinget har observatørstatus

Organisering

  • Rådet nedsettes av Kunnskapsdepartementet og ledes av statssekretær med ansvar for kompetansepolitikk i Kunnskapsdepartementet på vegne av regjeringen.
  • Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvaret.
  • Rådets medlemmer melder inn saker som er aktuelle å ta opp i rådet.
  • En administrativ arbeidsgruppe med representanter fra medlemmene i rådet bistår sekretariatet med forberedelser til rådsmøtene. Kunnskapsdepartementet innkaller gruppen til møter i forkant av rådsmøtene, og koordinerer arbeidet.