Kompetansepolitisk råd

Kompetansepolitisk råd består av regjeringen, partene i arbeidslivet,  VOFO og UHR. Rådet ble nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet mellom regjeringen, partene i arbeidslivet, VOFO og UHR.

Rådets hovedoppgave å er å være en pådriver for oppfølging av strategien. Rådet skal også diskutere ulike spørsmål som om kompetansepolitikk og gi råd i kompetansepolitiske saker.

Rapportering på rådsmedlemmenes oppfølging 

Som oppfølging av nasjonal kompetansepolitisk strategi har medlemmene av Kompetansepolitisk råd rapportert om hva de har gjort for å følge opp strategien. 

Lenke til rapporteringen januar 2019

Prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss

Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk og/eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Søknadsfrist er 1. oktober 2018.

Les mer om utlysningen

Innspill til kompetansereform

Regjeringen er i gang med å utvikle tiltak i en kompetansereform. Departementet har derfor bedt rådsmedlemmene om skriftlige innspill til to forslag til tiltak. Forslagene er basert på Nasjonal kompetansepolitisk strategi og innspill som medlemmene i Kompetansepolitisk råd har gitt tidligere. Det dreier seg om treparts bransjeprogram og utvikling av fleksibel videreutdanning i digital kompetanse. 

Medlemmer i rådet

Kompetansepolitisk råd består av følgende rådsmedlemmer:

  • Regjeringen representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. 
  • Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden.
  • Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).
  • En fylkesrådmann, oppnevnt av regionalt folkevalgt nivå. 
  • Universitets- og høgskolerådet (UHR) ble tatt opp som medlem av rådet i 2020.

Rådet ledes av statsråden i Kunnskapsdepartementet. Sametinget har observatørstatus. 

Rådet har i oppgave å rapportere om oppfølging av strategien på vegne av sin virksomhet.