Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Strategien har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Det norske arbeidslivet kombinerer et høyt produktivitetsnivå med høy sysselsettingsandel og læringsintensitet. Omstilling av norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig. Endringene i arbeidslivet vil gi utfordringer, men også nye muligheter. Befolkningens kompetanse kan gi avgjørende bidrag til nødvendig utvikling og omstilling. Samtidig må vi sikre befolkningen nok og riktig kompetanse for å kunne møte endringer og ha varig tilknytning til arbeidslivet og den kompetanse arbeidslivet etterspør. For å bidra til dette, har strategipartene i fellesskap utviklet en nasjonal kompetansepolitisk strategi.

Kompetansepolitikken er gjensidig avhengig av andre politikkområder for å nå sine mål, som utdanningspolitikken som legger grunnlaget for befolkningens kompetanse og deler av næringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken, regionalpolitikken og integreringspolitikken. Denne strategien er avgrenset til noen hovedområder innenfor kompetansepolitikken.

Bakgrunnen for strategien er strategipartenes forståelse av at det ligger et stort potensial i å utvikle og anvende befolkningens kompetanse bedre.

Strategipartene er enige om å:

  •  bidra til at det gjøres gode valg for den enkelte og samfunnet
  • arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
  • styrke kompetansen til voksne med svake grunnleggende ferdigheter, svake norsk- og/eller samiskferdigheter og lite formell kompetanse.

Strategien inneholder en rekke organisatoriske grep som skal bidra til mer
samordning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet etablering av et kompetansebehovsutvalg (KBU). Med utgangspunkt i dette er strategipartene enig om å videreutvikle samarbeidet og samordningen i kompetansepolitikken. Strategien vil følges opp gjennom et kompetansepolitisk råd. Hvordan vi skal arbeide med dette, hva hovedområdene innebærer og hva vi forplikter oss til, er nærmere beskrevet i selve strategidokumentet.

Hvem er strategipartene?

Regjeringen representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, og Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg representerer Sametinget de samiske interessene.

Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden.

Frivillig sektor og studieforbund representert ved Voksenopplæringsforbundet (VOFO).

Kompetanse Norge har fått i oppdrag å belyse spørsmål fra strategien som del av oppfølgingen.