Rapporter på oppdrag for Kompetansepolitisk råd

Rapporter som er blitt overlevert til Kompetansepolitisk råd vil bli publisert her.

Som en del av oppfølgingen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har en psrtssammensatt arbeidsgruppe sett på digital kompetanse. Arbeidsgruppen skulle se på  behov for kompetanseheving og komme med forslag til prosjekter. Forslagene ble levert til Kompetansepolitisk råd 23. april 2018.

Kunnskapsdepartementet har finansiert et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Prosjektet ble igangsatt våren 2017 med Virke som prosjektleder, i samarbeid med LO, YS og NHO. 

Prosjektet vil utvikle en modell og metode for å beskrive den kompetansen som bygges opp i arbeidslivet, slik at den kan forstås i andre deler av arbeidslivet og i det formelle utdanningssystemet. Prosjektet har konsentrert seg om varehandelen, men modellen og metoden som utvikles er tenkt å kunne brukes også i andre deler av arbeidslivet.

FAFO har følgeevaluert prosjektet.  I dette notatet beskriver vi hvordan prosessen med å utvikle en modell og metode for å beskrive kompetanse i varehandelen har vært gjennomført og en kort vurdering av metoden og av modellen

Sametinget har observatørstatus i Kompetansepolitisk råd, og har kommet med innspill:

Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å lede et arbeid som skal resultere i konkrete anbefalinger om hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet kan støtte og bidra til et velfungerende marked for etter og videreutdanning.

NIFU-rapport 2018:7. Denne rapporten presenterer en forstudie om avkastning av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet. Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver, og oppdraget har vært et ledd i å styrke kunnskapen om læring i arbeidslivet generelt og kunnskapen om bedriftsmessig avkastning på kunnskapsinvesteringer spesielt.