Råd for studieforberedende utdanningsprogram

Kunnskapsdepartementet etablerer et Råd for studieforberedende utdanningsprogram som oppfølging av Fullføringsreformen.

Nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram skal være et rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Rådet skal være en nasjonal arena for å dele kunnskap og gi nasjonale utdanningsmyndigheter råd og støtte. Rådet skal samlet ivareta alle fagområder innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene og se disse i et helhetlig perspektiv. Rådets arbeid og leveranser skal være relevant for nasjonale myndigheter i utviklingen av studieforberedende utdanningsprogram. Rådet skal ikke behandle forhandlingsspørsmål som ligger til partene i arbeidslivet. I saker som berører både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, skal Utdanningsdirektoratet vurdere om det er behov for dialog med Samarbeidsrådet for yrkesopplæring eller andre parter. Nasjonalt råd for studieforberedende utdanningsprogram skal, i saker som påvirker samisk opplæringstilbud, gi råd og støtte til Sametinget.

Mandat

Rådet skal:

 • være rådgivende, overordnet og strategisk.
 • gi råd i prosesser knyttet til gjennomgang og utvikling av studieforberedende tilbudsstruktur, fag- og timefordeling, og krav til studiekompetanse.
 • gi råd i prosesser knyttet til læreplanutvikling og vurdering på et overordnet nivå.
 • gi råd om hvordan få en bedre overganger i utdanningsløpet, særlig fra videregående opplæring til høyere utdanning.
 • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om hvilken kompetanse som gjør elevene forberedte til høyere utdanning.
 • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om de studieforberedende utdanningsprogrammene.
 • være et bindeledd mellom utdanningsmyndighetene, studieforberedende videregående opplæring og universitets- og høgskolesektoren, og bidra til en åpen dialog og gjensidig informasjonsflyt og erfaringsdeling.
 • gi vurderinger og råd knyttet til relevante saksområder, både i tilknytning til oppgaver som er delegert Utdanningsdirektoratet og oppgaver som kommer til endelig beslutning i Kunnskapsdepartementet etter behandling i Utdanningsdirektoratet.
 • bidra i andre aktuelle prosesser knyttet til studieforberedende utdanningsprogram og det å være studieforberedt.
 • vurdere behov for, og foreslå midlertidige arbeidsgrupper som kan bistå rådet i enkeltsaker.

Medlemmer og varamedlemmer av Rådet

Medlemmer:

 • Bjørg Rafoss Tronsli, Utdanningsdirektoratet, leder
 • Johannes Myrstad Vangsnes, Elevorganisasjonen
 • Johannes Viljar Lundvoll, Elevorganisasjonen
 • Helle Christin Nyhuus, Norsk lektorlag
 • Dorothea Blix, Skolelederforbundet
 • Hege Siv Ekblad, Skolenes landsforbund
 • Thom Jambak, Utdanningsforbundet
 • Helge Galdal, fylkeskommunene
 • Vibeke Larsen Kjesbu, fylkeskommunene
 • Ann Elin Brattebø Andersen, Universitets- og høgskolerådet
 • Wenche Åsheim, Universitets- og høgskolerådet
 • Jørgen Valseth, Norsk studentorganisasjon
 • Willy Gjerde, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Lena Farvelund Haddal, NetSam, Nettverk for samiskopplæring

Varamedlemmer:

 • Hedda Birgitte Huse
 • Lucie Myrheim
 • Petter Andreas Lona
 • Wenche Bakkebråten Rasen
 • Alf B. Aschim
 • Herbjørn Liahagen
 • Kristin Vik
 • Andreas Skjelbred Knudsen
 • Ann-Christin Hoel Lervik
 • Hege Bolstad Pettersen
 • Hanne-Gerd Nielsen
 • Ina Maria Finnerud
 • Torstein Nielsen Hole
 • Inger Anne Gaup